Bestuursrecht

February 26th, 2011

Registratieplicht prostituees APV Utrecht niet onrechtmatig jegens eiser,  LJN: BP0491, Rechtbank Utrecht , 297961 / KG ZA 10-1082 Kort geding

samenvatting: 12 jan 2011, Rechtbank Utrecht heeft in kort geding de vordering van een exploitant van seksinrichtingen om de registratieplicht voor prostituees in de Utrechtse Algemene Plaatselijke Verordening (APV)  buiten werking te stellen afgewezen. De exploitant heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de registratieplicht niet zal bijdragen aan de in de toelichting bij artikel 3:16 APV 2010 genoemde doelen (de bestrijding van mensenhandel) en dat het enige effect van de registratieplicht zal zijn dat de prostituees naar andere gemeentes zullen verhuizen of in de illegaliteit zullen verdwijnen.

Noot redactie: deze uitspraak is een uitspraak in Kort geding waarbij de rechter alleen marginaal aan de APV toetst. De voorzieningenrechter kan een APV buiten werking stellen. De rechter dient bij die beoordeling te toetsen of de betrokken belangen zodanig onevenwichtig zijn afgewogen, dat het bestuursorgaan niet in redelijkheid tot dat besluit heeft kunnen komen. De rechter zal daarin terughoudendheid betrachten omdat i.t.t. een bodemprocedure geen nader onderzoek naar de achtergronden van de belangen kan worden ingesteld. Deze uitspraak heeft in beginsel niets te maken met het wetsvoorstel Regulering seksbranche en bestrijding misstanden.

Comments are closed.