Archive

Posts Tagged ‘B9-regeling’

Slachtoffers mensenhandel verdienen bescherming

May 22nd, 2012 Comments off

 

Minister Leers (bron: Ref Dagblad)

Het lijkt zo vanzelfsprekend en toch kan het niet vaak genoeg herhaald worden: Slachtoffers van mensenhandel verdienen bescherming en niet behandeld te worden als illegalen die mogelijk misbruik maken van een verblijfsregeling. Er lijkt een stroming te ontstaan die ondanks mooie woorden in de praktijk, de bescherming van slachtoffers op een lager plan zet. Maatregelen worden genomen tegen misbruik dat niet kan worden aangetoond. Minister Leers van Immigratie, Integratie en Asiel heeft aanscherping van de zogenaamde B9-procedure aangekondigd. De doorlooptijden voor aanvragen van een verblijfsvergunning zullen worden ingekort en tevens zal begonnen worden met een Pilot kansloze aanvragen. Positief is dat de minister inmiddels heeft laten weten de drempel tot, noch de duur van de bedenktijd te zullen verhogen. Met dat laatste zijn we blij, over de andere aangekondigde maatregelen blijven wij ons zorgen maken. Wij zijn dan ook verheugd dat de  Christen Unie de aanscherping van de B9-regeling geagendeerd heeft voor het zogenaamde Verzamel Algemeen Overleg van de Commissie van Immigratie, Integratie en Asiel. (Dit overleg stond aanvankelijk gepland voor 23 mei 2012, maar is tot nader order uitgesteld.) Wij hebben onze standpunten in een brief aan de Christen Unie en andere fracties uiteengezet. We zijn blij met het initiatief van de Christen Unie. Slachtoffers van mensenhandel verdienen bovenal bescherming. Lees de Brief aan Christen Unie maatregelen bestijding misbruik verblijfsregeling mensenhandel(PDF)

De (eerste) brief aan minister Leers op initiatief van Human Trafficking Info en Fier Fryslan is hier in zijn geheel te lezen.

C. Rijken (UvT): Versterkte bescherming voor slachtoffers van mensenhandel

April 25th, 2012 Comments off

In het onlangs verschenen artikel “Versterkte bescherming voor slachtoffers van mensenhandel,[1] onderzoekt Conny Rijken[2] de vraag of de B-9 regeling, of de praktisch uitvoering daarvan voldoet aan de nieuwe EU mensenhandel Richtlijn die 6 april 2013 in Nederlands recht dient te zijn omgezet.[3] De Richtlijn verbindt Lidstaten in regels ter bestrijding en voorkoming van mensenhandel en de bescherming van de slachtoffers ten gevolge daarvan. De richtlijn stelt dat onder andere hulp , ondersteuning en bijstand aan slachtoffers  niet afhankelijk mogen worden gesteld aan de bereidheid om mee te werken in een strafprocedure. Rijken analyseert op heldere wijze de Nederlandse B-9 regeling  en legt  de pijnpunten bloot en concludeert dat de B-9  regeling niet voldoet aan dit vereiste in de Richtlijn.

Samenvatting: Niet legaal in ons land verblijvende mogelijk slachtoffers mensenhandel dient bedenktijd te worden aangeboden. Wanneer zij medewerking willen verlenen aan opsporing en vervolging kunnen zij een tijdelijk verblijfsrecht krijgen op grond van de B9-regeling. Kunnen ze geen medewerking verlenen door angst voor represailles of psychische problematiek dan kunnen zij sinds december 2010 op grond van paragraaf 13 van de Vreemdelingencirculaire ook een verblijfsrecht krijgen mits ze tevens een verklaring van de politie omtrent slachtofferschap kunnen overleggen. Via het vreemdelingenrecht is bijstand en ondersteuning bovendien niet alleen gekoppeld aan de medewerking in de strafprocedure maar ook aan de acties die door de politie in deze procedure worden ondernomen. Medewerking verlenen of de bereidheid daartoe van het slachtoffer alleen, is niet voldoende. Wil een (mogelijk) slachtoffer in aamerking komen voor verder verblijf en de daarvan afhankelijk hulp en bijstand dan dient bovendien sprake te zijn van een strafrechtelijk opsporings en vervolgingsonderzoek. Of daadwerkelijk tot vervolging over wordt gegaan hangt echter van vele factoren af. In de praktijk worden zaken niet vervolgd door een gebrek aan prioriteit, capaciteit, en soms gebrek aan kennis en expertise. Wordt door de politie geen actie ondernomen en zelfs geen bedenktijd aangeboden dan vallen deze (mogelijke) slachtoffers buiten het beschermingsregiem van de B-9 en daarmee buiten elk beschermingsregiem. Bijstand en ondersteuning worden in Nederland volledig vanuit het strafrechtelijke perspectief bekeken en met de koppeling aan tijdelijke verblijfrechten die op hun beurt afhankelijk zijn van de medewerking van een slachtoffer aan de strafprocedure, kan gesteld worden dat het Nederlandse beleid niet overeen komt met het vereiste dat die steun niet afhankelijk mag zijn van medewerking.

“Nederland heeft de aanpak van mensenhandel hoog op de prioriteitenlijst staan. Onderkend wordt dat het een ernstig misdrijf is en een grove inbreuk maakt op de fundamentele rechten van een persoon. Om deze persoon ook voldoende bescherming en waarborgen te verlenen, lijkt voor de regering een brug te ver.

Rijken beveelt aan tot uitbreiding van de zelfstandige toetsing door de IND wanneer de B-9 wordt ingetrokken bijvoorbeeld vanwege een sepot, bij plankzaken of bij andere redenen voor de afwezigheid van een strafrechtelijk onderzoek. Zij stelt dat bij de verlening van verblijfsrechten niet langer alleen vanuit het opsporingsperspectief te kijken maar dat andere actoren hierbij betrokken dienen te worden. De implementatietermijn verstrijkt 6 april 2013 en dat is snel.

Het gehele Artikel Conny Rijken JNVR 2012-2 (PDF). (Openbaarmaking en verspreiding is alleen toegestaan onder vermelding van de oorspronkelijke vindplaats. (zie voetnoot 1)


[1] C. Rijken, Versterkte bescherming voor slachtoffer van mensenhandel, Is aanpassing van de B9 naar aanleiding van Europese regelgeving noodzakelijk?, Journaal Vreemdelingenrecht, maart 2012, nr., pp. 89 -99.

[2] Mr. C. Rijken is universitair hoofddocent Europees en Internationaal Recht aan de Universiteit van Tilburg.

[3] Richtlijn 2011/36, PB L101, 15 april 2011.

 

Misbruik verblijfsregeling is vaak onbegrepen mensenhandel

January 19th, 2012 Comments off

 

Minister Leers

Wanneer niet legaal in ons land verblijvende slachtoffers van mensenhandel aangifte doen krijgen zij een tijdelijk verblijfsrecht op grond van de zogenaamde B9-regeling. Naar verluidt zou misbruik van deze regeling gemaakt worden. Zowel OM als BNRM hebben onderzoek gedaan, maar hebben dat misbruik niet kunnen kwantificeren. Misbruik kan dus niet worden aangetoond. Toch meent minister Leers van Immigratie en Asiel dat maatregelen moeten worden genomen om misbruik te voorkomen. In een brief van 11 november 2011 kondigt hij o.a. aan valse aangiftes te laten vervolgen, de procedure voor voortgezet verblijf te verkorten en het verblijfsrecht na sepot te verkorten. Verder kondigt hij aan onderzoek te verrichten naar zogenaamde ‘kansloze zaken’ en het verhogen van de drempel voor het aanbieden van de bedenktijd.

Diverse maatschappelijke organisaties hebben in een FF 180111BRIEF LEERS aan minister Leers (18 jan 2012) hun zorgen over deze maatregelen kenbaar gemaakt.

Er kunnen vele redenen zijn waarom een zaak aanvankelijk kansloos of vals lijkt. Datzelfde geldt voor de redenen waarom en zaak geseponeerd wordt voordat tot vervolging wordt overgegaan. Dat wil niet zeggen dat geen sprake is van een  slachtoffer van mensenhandel dat  reele bescherming nodig heeft. Slachtoffers van mensenhandel kunnen niet altijd direct hun verhaal vertellen. Soms is dat omdat ze de meest afgrijselijke gruwelijkheden verdrongen hebben en zich werkelijk niets meer kunnen herinneren. Een andere keer zijn ze bang om te praten, bang voor represailles, voor henzelf, hun familie, hun kinderen. Schaamte, wantrouwen tegen de politie. Soms is het hoofdletsel dat van invloed is op het vermogen om te verklaren.

Het vraagt kennis van zaken, veel geduld en inzicht in de gecompliceerde medisch psychische problematiek. Door zaken goed uit te zoeken en verhalen te bundelen, blijken veel verhalen ineens wél waar. Dat is waar we minister Leers op willen wijzen. Met de aangekondigde maatregelen zijn we bang dat nog meer slachtoffers van mensenhandel niet geloofd worden. We mogen slachtoffers van mensenhandel, niet in de kou laten staan. Dat mag niet gebeuren.

De brief ( FF 170111BRIEF LEERS) is verstuurd namens: Fier Fryslân, HumanTrafficking.Info, Defence for Children – ECPAT, Comensha, FairWork, Stop Kindermisbruik, Humanitas Rotterdam, Amsterdams Coördinatiecentrum Mensenhandel, VieJa Utrecht, MJD Groningen en het Leger des Heils