Archive

Posts Tagged ‘minderjarige’

Prostitueren en verkrachting van 15 en 16 jarige meisje: 26 maanden

December 1st, 2011 Comments off

 

Rechtbank Haarlem

21 oktober veroordeelde de rechtbank Haarlem  (LJN BU5455) een uit Roemenië afkomstige man tot 26 maanden gevangenisstraf voor het met geweld in de prostitutie brengen van twee nog minderjarige meisjes gedurende drie maanden in 2004. Met het idee hier schoonmaakwerk te gaan verrichten, werden de twee ook uit Roemenië afkomstige meisjes via Duitsland naar Nederland gebracht. Het ene meisje was 17 het andere 15 en nog maagd. Eenmaal hier aangekomen bleken ze geen schoonmaakwerk te moeten doen maar in de prostitutie te moeten werken. Toen ze beiden aangaven dat niet te willen, werden ze bedreigd en mishandeld. Ze werden door de twee verdachten vervolgens gedwongen tot het verrichten van seksuele handelingen: “opdat zij leerden hoe zij later klanten konden bedienen”. Vanuit een café moesten zij werken waarbij orale en anale seks ook tot de te verrichten werkzaamheden behoorden. De eis van de officier bedroeg 30, de uiteindelijk opgelegde straf 26 maand. Een van de door de slachtoffers ingediende vorderingen wordt toegewezen de andere wordt afgewezen omdat door de rechtbank niet is vast te stellen hoe vaak en hoeveel voor de prostitutiewerkzaamheden is betaald. Een uitspraak die wederom vragen wat betreft de strafmaat oproept en de compleetheid van de tenlastelegging.

Dit feit is gepleegd in 2004. Toen bedroeg het strafmaximum voor mensenhandel nog zes jaar en voor mensenhandel met twee of meer personen of met een persoon jonger dan 16 jaar: acht jaar. Eenvoudig gezegd betekent dat dat verdachten een lagere straf krijgen dan als de feiten zich zouden hebben voorgedaan na 2009, maximaal acht jaar alleen voor mensenhandel. De rechtbank rekent het de verdachte zeer ernstig aan en erkent dat terugkeer van deze meisjes naar een normaal en menswaardig bestaan uitermate problematisch zal verlopen. Dat verdachte bijzonder gewelddadig was, blijkt aldus de rechtbank wel uit zijn strafblad in zowel België als Duitsland. De woorden van de rechtbank liegen er niet om, maar desalnietemin past hij de straf “ten voordele’ van verdachte aan op basis van veroordelingen van medeverdachten door het Hof in Amsterdam (LJN onbekend), die blijkbaar lager zijn uitgevallen. De rechtbank veroordeelt verdachte tot 26 maand.

Waarom is verkrachting of aanranding niet apart ten laste gelegd? Verdachten hebben de meisjes zelf gedwongen tot seks ter voorbereiding op hun werk in de prostitutie maar dat lijkt door het Openbaar Ministerie niet als apart strafrechtelijk relevant handelen gezien te zijn. Dat schept de indruk alsof verkrachting een aanranding, als dwang- of oefenmiddel ter voorbereiding impliciet onderdeel van het delict zijn. Dat verkrachting en aanranding met enige regelmaat worden ingezet als dwangmiddel, mag bekend zijn. Maar zolang verkrachting of aanranding niet als afzonderlijk dwangmiddel (bestanddeel) van het delict zijn opgenomen, doet het beslist afbreuk aan de ernst van het misdrijf dit niet apart ten laste te leggen. Of dat ernstig is. Dat lijkt me wel. Aan de woorden van de rechtbank lijkt het niet liggen, die maken bijna onverbloemd duidelijk welk ernstig vergrijp deze verdachte begaan heeft en hoe gewelddadig hij verondersteld moet zijn geweest, maar dan volgt de straf: 26 maanden. Een straf die wat mij betreft volledig voorbij gaat aan de extreem confronterende waarheid van dagelijkse vaginale, orale en anale penetraties, door misschien schone maar ook vieze klanten en dito geslachtsdelen met overhangende bierbuiken, die deze meisjes gedurende enkele maanden over zich heen hebben moeten laten komen. Spreken van een zeer ernstig misdrijf en  met ‘rechterlijke distantie’ constateren dat normaal leven voor de meisjes zeer moeizaam zal verlopen en vervolgens een straf opleggen die in de praktijk alleen al voor de verkrachting gegeven zou worden, geeft weinig blijk van werkelijk inzicht in de ernst van het delict mensenhandel. En dan is de minderjarigheid van beide meisjes en het gebruikte geweld nog buiten beschouwing gelaten.

 

 

 

Gerechtshof Den Haag: Het zal je kind maar wezen!

August 10th, 2011 Comments off


“Beulszwaard Gerechtshof Den Haag”

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 9 april (LJN BR4470) een man in hoger beroep veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf waarvan 10 maanden voorwaardelijk voor het in de prostitutie brengen van een veertienjarig meisje.[1] Verdachte krijgt een maand aftrek vanwege overschrijding van de redelijke termijn: De zaak heeft ruim tweeëneenhalf jaar geduurd en dat is zeven maanden te lang![2] De eis van het OM was 54 maanden (onvoorwaardelijk). In eerste aanleg is verdachte alleen voor mensenhandel veroordeeld tot 40 maanden en vrijgesproken van de verkrachtingen.[3] De uitspraak roept ernstige twijfels op of het Hof Den Haag wel op de hoogte is van het vijfde sublid van  artikel 273f, lid 1 Wetboek van Strafrecht en samen met het OM wel op de hoogte is van de strafverzwarende omstandigheden van het derde lid van datzelfde artikel?

Na een ruzie met haar moeder heeft verdachte het 14 jarige meisje onderdak aangeboden; allereerst in zijn eigen huis en vervolgens in het huis van medeverdachte. Hij heeft haar  vervolgens niet alleen tot seks maar ook vier maanden en twintig dagen tot prostitutie gedwongen. “Zij had niets te willen” zij moest doen wat hij zei en werkte daarbij samen met meerdere andere verdachten. Hij ronselde klanten voor haar via het internet, waarbij hij deed alsof het meisje meerderjarig was.

Op grond van dat vijfde sublid, is voor het aannemen van mensenhandel niet noodzakelijk dat sprake is van dwang of opzet van de dader op het trekken van financieel voordeel. Het ‘bewegen’ van een minderjarige tot prostitutie is mensenhandel.[1]De minderjarigheid geldt zelfs als wettelijke strafverzwarende omstandigheid. Het Hof lijkt hier niet van op de hoogte en evenmin lijkt het ten laste gelegd. Het Hof motiveert de lage(re) straf vanwege de relatief korte periode van uitbuiting. Het meisje van 14 jaar is ‘slechts’ 3 maanden en 20 dagen tot prostitutie gedwongen, aldus het hof dat met geen woord rept over de zeer jonge leeftijd van het meisje ten tijde van haar uitbuiting. Verdachte heeft het meisje ook nog eens meerdere keren gedwongen tot seks, oftewel verkracht en heeft hij ook nog andere veroordelingen op zijn naam staan.

Vijfde sublid, eerste lid artikel 273f, luidt “degene die een ander ertoe brengt zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling … terwijl die ander de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, wordt als schuldig aan mensenhandel bevonden”. Hiermee biedt de wetgever minderjarigen extra bescherming omdat geen dwangsituatie of ongelijke machtsverhoudingen of de inzet van vergelijkbare middelen bewezen hoeven te worden. Evenmin hoeft sprake te zijn van opzet gericht op het voordeel trekken uit de prostitutiesituatie. Een derde die betaalt voor of van plan is te betalen voor het verrichten van seksuele handelingen, is voldoende.

Read more…

40 maanden voor poging tot mensenhandel: ter uitvoering stage

April 28th, 2011 Comments off

22 april 2011: Het hof Leeuwarden veroordeelt verdachte tot 40 maanden gevangenisstraf voor een poging om twee minderjarige meisjes in de prostitutie te brengen. De meisjes wilden een

Gerechtshof Leeuwarden

maatschappelijke stage in de prostitutie lopen. Dat het initiatief is uitgegaan van de meisjes acht het hof niet relevant.(LJN BQ2356) Verdachte is eerder veroordeeld voor een soortgelijk delict. Voor bewezenverklaring van mensenhandel bij personen die de leeftijd van 18 nog niet hebben bereikt, vormt dwang of misleiding geen bestanddeel van de delictsomschrijving. (artikel 273f, eerste lid, sub 5) Dat betekent dat geen sprake hoeft te zijn van enige vorm van dwang of misleiding om (een poging tot) mensenhandel bewezen te verklaren. Voldoende is dat de dader de meisjes ertoe bewogen heeft zich beschikbaar te stellen.

Read more…