Archive

Posts Tagged ‘peespas’

Prostitutieregister en peeslijn: middelen in de strijd tegen mensenhandel?

May 23rd, 2011 Comments off

Morgen 24 mei 2011 behandelt de Eerste Kamer het Wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche, kortweg de prostitutiewet. De wet voert een landelijk vergunningstelsel voor prostitutieverlenende bedrijven. Gemeenten krijgen de mogelijkheden om personen die eenmaal veroordeeld zijn bijvoorbeeld voor mensenhandel geen nieuwe vergunning te verstrekken en dat is mooi. Voor het overige is het wetsvoorstel op z’n minst controversieel te noemen. De verplichte registratiepas voor prostituees, oftewel de peespas is geschrapt maar prostituees moeten zich wel verplicht laten registreren. Doen zij dit niet dan zijn zij officieel strafbaar. Dat met het doel om zicht te krijgen op de prostitutiebranche, niet om misstanden te bestrijden zo luiden de woorden van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Een prostituee moet eens in de drie jaar op gesprek met een gemeenteambtenaar. Ze krijgt dan uitleg over het vak, de gevaren en haar rechten. Dat lijkt mooi maar de vraag is natuurlijk of vrouwen die toch al niet hun mond durven open te doen dat door de voorlichting van een gemeenteambtenaar wel zullen doen en of daar nu geen betere en veel efficiëntere manieren voor te vinden zijn. Verwacht wordt dat de mensenhandelaars als eerste in de rij zullen staan om hun prostituees te laten registreren. De maatregel kost geld, dat zal duidelijk zijn. Geld dat maar een keer kan worden uitgegeven terwijl de noodkreet om het tekort aan opvangplaatsen voor slachtoffers luider is dan ooit en de subsidiekraan voor opvangprojecten allesbehalve wijd open staat.

De klant die een prostituee bezoekt die de leeftijd van 21 nog niet heeft bereikt en die niet staat ingeschreven in het prostitutieregister wordt strafbaar. Hij (dat zullen de meesten zijn), zal dan alvorens zijn lusten te bevredigen eerst een speciaal in het leven te roepen nummer, ‘de peeslijn’ moeten bellen om na te gaan of de desbetreffende prostituee ingeschreven staat in het prostitutieregister. Of dat nummer ook bij de prostituee hoort waarmee hij van plan is zaken te doen, valt niet te controleren. De echte handelsgeest ziet direct een bloeiende markt in registratienummers maar de minster belooft dat het prostitutieregister een ‘prima systeem’ wordt. Wanneer een prostituee geregistreerd staat, betekent dat sowieso niet dat hij of zij ook vrijwillig werkt en dat geen sprake is van mensenhandel. Dat controleert de registrerende gemeenteambtenaar niet en kan ook niet gecontroleerd worden. Het prostitutieregister is daarmee niets anders dan de registratie van een groep personen met een gezamelijk kenmerk: de uitoefening van het oudste beroep ter wereld, vrijwillig of onvrijwillig. Het beroep dat sinds de opheffing van het bordeelverbod in 2000 door Nederland als normaal dient te worden gezien tenminste als dat zo uitkomt voor de fiscus en nu voor Opstelten. De werkelijkheid is natuurlijk dat het vak allebehalve normaal is en omgeven door stigmas, taboes en veelal leidt tot discriminatie. Het is ook om die reden dat dat soort informatie alleen maar verwerkt en opgeslagen mag worden als daar een zwaarwegend maatschappelijk belang mee gediend wordt. De bestrijding van mensenhandel zou zo’n belang kunnen zijn, ware het niet dat dit wetsvoorstel weliswaar die oh zo schone titel draagt maar met deze maatregel slechts “het in kaart brengen van de prostitutiesector” wordt beoogd. Dat zijn de woorden van onze minister zelf en dat maakt het middel van registratie erger dan de kwaal. Registratiegegevens van een beroep als prostituee kunnen een persoon nog jaren achtervolgen, zeker wanneer het register toch niet zo goed beveiligd blijkt als dat de overheid ons wel wil laten geloven.

Met het wetsvoorstel wordt ook de leeftijd voor legale prostitutie verhoogd van 18 naar 21. Wat ik daarvan vind? Geen idee eerlijk gezegd, niemand weet het of kan het weten en daarmee is de maatregel een politieke beslissing. Het zij zo. Wat dan wel hogelijk verbaast is dat de leeftijdverhoging naar 21 jaar alleen gaat gelden voor ‘lijfelijke’ seksuele diensten. Voor seksuele handelingen op afstand zoals porno of webcamseks, blijft de leeftijd van 18 jaar gelden. En daar blijft natuurlijk een hoop geld te verdienen als je alleen al de dames op de commerciele zenders in de kleine uurtjes hun lijf en leden ziet aanprijzen. We hebben straks een een leeftijdsverschil tussen prostitutie en seks op afstand: kan er in ieder geval geld verdiend blijven worden aan de dames tussen de 18 en 21, althans als ook de Eerste Kamer deze wet aanneemt.

Er is ook nog een motie aangenomen die de sociale positie van de prostituee moet versterken, klinkt ook mooi natuurlijk. Hoe die motie voor de rechter moet worden afgedwongen is natuurlijk onduidelijk. Voor de prostituee die zich niet wil laten registreren omdat hij of zij de maatregel als een te vergaande inbreuk op de privacy ervaart en daarvoor beboet wordt, rest de weg naar de rechter die over de vraag of het doel de middelen heiligt (proportionaliteitstoets) het laatste woord zal hebben. Tot morgen is het woord nog aan de Eerste Kamer.

Soa Aids Nederland heeft in een brief aan de Eerste Kamer (PDF) haar bezwaren tegen de wet kenbaar gemaakt. HumanTraffickingInfo onderschrijft deze bezwaren en verzoekt de Eerste Kamer dringend deze wet niet aan te nemen.

Lees meer in DOSSIER prostitutiewet

 

Peeslijn inzet tegen misstanden seksbranche

March 16th, 2011 Comments off

De peespas is geschrapt maar een klant die een prostituee bezoekt die de leeftijd van 21 nog niet heeft bereikt en niet staat ingeschreven in het prostitutieregister blijft strafbaar. Hij (dat zullen de meesten zijn) zal dan alvorens zijn lusten te kunnen bevredigen eerst een speciaal in het leven te roepen nummer moeten bellen om na te gaan of de desbetreffende prostituee ingeschreven staat in het prostitutieregister. Of dat nummer ook bij de prostituee hoort waarmee hij van plan is zaken te doen, valt niet te controleren. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft de Tweede Kamer een Algemene Maatregel van Bestuur beloofd waar een en ander zal worden geregeld. Zo is gisteren besloten tijdens de laatste plenaire vergadering van de Tweede Kamer over het Wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche. Wanneer een prostituee geregistreerd staat, betekent dat nog niet dat hij of zij ook vrijwillig werkt en er geen sprake is van mensenhandel. De leeftijdverhoging naar 21 jaar gaat alleen gelden voor ‘lijfelijke’ seks. Voor seksuele handelingen op afstand zoals porno of webcamseks, blijft de leeftijd van 18 jaar gelden. Desalniettemin hoop de minister met deze maatregel een bijdrage te leveren in de strijd tegen mensenhandel, uitbuiting onder dwang in de seksbranche.

Read more…

Peespas geschrapt, verplichte registratie blijft

February 10th, 2011 Comments off

Minister van Veiligheid en Justitie, Opstelten heeft vandaag ( 10 feb 2011) geantwoord in een eerste termijn op Kamervragen bij het Wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden in de seksbranche.

Minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten tijdens het 'prostitutiedebat'

De minister schrapt het voorstel om een verplichte werkpas (ook wel peespas) in te voeren. Overeind blijft de verplichte registratie van prostituees in het prostitutieregister. Waarmee de vraag blijft of een dergelijke registratie niet in strijd is met de Wet bescherming persoonsgegevens. Een inhoudelijke reactie van het College Bescherming Persoonsgegevens in deze blijft gewenst.

De minister deed tijdens het debat wel toezeggingen over extra veiligheidsmaatregelen met betrekking tot toegang tot het prostitutieregister. Ook zal het register niet op naam maar op burgerservicenummer te raadplegen zijn. Wanneer een prostituee stopt met werken in de seksbranche zullen de gegevens direct worden gewist, zo verzekerde de minister.

Opvallend is dat de minister op de vragen met betrekking tot de wijze waarop voorlichting plaats dient te vinden, niet inging en vooralsnog geen toezeggingen heeft gedaan. De minister ging in dit kader slechts summier in op het bestaan van een zogenaamde ‘Digitale sociale kaart’ maar liet zich voor het overige niet uit over het onderwerp voorlichting.

De minister ging uitgebreider in op de leeftijdsverhoging naar 21 jaar. Uitgangspunt bij voorstanders, is dat de positieve effecten zoals grotere weerbaarheid en toegenomen kansen op de reguliere arbeidsmarkt zodanig veel groter geacht worden dan de mogelijke nadelen, dat dit voor leeftijdverhoging pleit.

De minister zal in een brief spoedig aan de Kamer alle nog openstaande vragen beantwoorden, waarbij alle ingediende amendementen behandeld zullen worden.

Bekijk hier het gehele debat van donderdag 11 februari 2011

Tussen dinsdag 15 en donderdag 16 maart zal opnieuw over het wetsvoorstel worden gesproken. Zie voor een actuele stand van zaken AGENDA

Verslag plenaire behandeling Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (1e termijn)

February 8th, 2011 Comments off

1 februari is het Wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche behandeld in de Tweede Kamer. Donderdag 10 februari zal de minister van Justitie en Veiligheid reageren op de vele vragen die leven rondom het voorstel. In totaal werden 16 amendementen ingediend en twee nota’s van wijziging.

Uit de gehele behandeling komen veel vragen naar voren, waaronder de vraag of dit wetsvoorstel wel klaar is voor plenaire behandeling. Duidelijk is dat elke fractie in de Tweede Kamer wil dat misstanden in de seksbranche worden aangepakt. Er is evenwel een groot onderling verschil tussen de partijen in de mogelijke aanpak. De verschillen betreffen met name de verplichte registratie van prostituees in het landelijk prostitutieregister en de leeftijdsverhoging waarbij prostitutie legaal is van 18 naar 21 jaar.

Landelijk vergunningstelsel seksbedijven

Partijen zijn het grotendeels eens dat seksbedrijven aan een landelijk uniform geldend vergunningstelsel moeten worden onderworpen. Bij een dergelijk vergunningstelsel zal voorkomen moeten worden dat een eenmaal ingetrokken vergunning niet andermaal door een ander persoon in hetzelfde pand of in een andere gemeente kan worden voortgezet.

Leeftijdsverhoging legale prostitutie naar 21 jaar

De verhoging van de leeftijdsgrens stuit zowel bij de SP- als bij de PvdA-fractie op bezwaren. Deze bezwaren lijken over het algemeen niet principieel van aard maar zien met name op de te verwachten en niet onderzochte neveneffecten. Grote angst is dat de groep vrouwen tussen de 18 en 21 jaar die met deze wet niet meer legaal de prostitutie kan bedrijven, alsnog in de illegale prostitutie komt en derhalve juist uit zicht verdwijnt. voorstanders van leeftijdverhoging menen dat vrouwen na hun 21ste levensjaar weerbaarder zullen zijn. Agema (PVV) initiatiefneemster van leeftijdsverhoging is van mening dat op deze wijze de groep tussen 18 en 21 jaar, uit handen van hun loverboys(mensenhandelaren) gehaald kunnen worden. Het zou voor loverboys minder aantrekkelijk worden een meisje tot haar 21 te moeten voor bereiden op het werk in de prostitutie (de zg grooming periode)

Lastig blijft wel dat deze groep meerderjarig is en door zich te onttrekken aan de registratieplicht slechts een overtreding begaat. Hoe denkt men deze vrouwen daadwerkelijk van de straat te houden? En wordt daarmee het accent van deze wet dan niet al te veel verschoven naar handhaving en strafbaarstelling van niet geregistreerde prostituees? Het ontbreekt in dit wetsvoorstel vooralsnog aan concrete voorstellen om (mogelijke) slachtoffers die op deze manier uit handen van hun loverboys/mensenhandelaren kunnen worden ‘gered’ op te vangen.

Registratie in prostutieregister (de peespas)

De verplichte registratie in het prostitutieregister (inmiddels ook wel peespas genoemd) roept de meeste vragen op. Duidelijk is dat het voorstel zoals dat 1 februari aan de Tweede Kamer is voorgelegd niet op een meerderheid zal kunnen rekenen. De grote bezwaren tegen registratie betreft ten eerste de vraag of registratie überhaupt bijdraagt aan de bestrijding van misstanden. Ten tweede speelt de vraag of de registratie niet ziet op de registratie van een zogenaamd bijzonder persoonsgegeven, wat in beginsel verboden is. De VVD fractie is misschien ten aanzien van deze bezwaren wel het duidelijkst. De fractie heeft vooral vragen met betrekking tot beveiliging en toegang tot het prostitutieregister.

De VVD-fractie is voorlopig van oordeel dat de onderbouwing van het onderdeel over de registratieplicht in het wetsvoorstel te mager is. Er is te weinig koppeling met een overtuigende aanpak van de illegale prostitutie en de gesignaleerde misstanden. Alle aandacht lijkt uit te gaan naar de regulering van het vergunde deel, in plaats van naar de aanpak van de wantoestanden. De minister zal veel zorgen moeten wegnemen, wil hij op de instemming van de VVD-fractie op dit onderdeel kunnen rekenen.

In het kader van het registratieregister bevreemdt het dat het CDA, als grootste voorstander van het wetsvoorstel in de huidige vorm, er schijnbaar van uit lijkt te gaan dat (een vermoeden van) dwang geregistreerd wordt. Ten eerste ziet geen bepaling in dit wetsvoorstel op de registratie van een vermoeden van dwang. Ten tweede is het verboden om gegevens met betrekking tot een vermoeden van dwang te registreren nu de bestrijding van mensenhandel niet voortvloeit uit het doel van de wet. Het College Bescherming persoonsgegevens heeft zich hierover duidelijk uitgesproken. En tot slot zijn geen bepalingen in dit wetsvoorstel opgenomen die zorgen voor voldoende opgeleid en getraind registratiepersoneel. Zelfs al zou het mogen om een dergelijk vermoeden te registreren dan zal de zin en onzin van een dergelijke maatregel afhangen van de kwaliteit van ambtenaren, waarbij vooropgesteld moet worden dat het extreem moeilijk zal zijn om signalen van misstanden op te vangen en te duiden.

Meer “ogen en oren” nodig

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel meldt dat “meer ogen en oren” nodig zijn om misstanden op te sporen en te vervolgen. De bestrijding van mensenhandel staat of valt met het signaleren en adequaat opvolgen van signalen van slachtofferschap. Wanneer geen geld en ruimte bij politie, Justitie, de rechterlijke macht en voor de opvang van slachtoffers, wordt vrijgemaakt, blijft dit wetsvoorstel een “papieren tijger” in de strijd tegen misstanden in de seksbranche.

Donderdag 10 februari (vanaf 16:30) is het woord aan de minister van Veiligheid en Justitie[1] om antwoord te geven op de vele vragen in een tweede termijn van de plenaire behandeling.

Lees hier het gehele verslag van de plenaire behandeling

Kijk hier live naar de behandeling in de tweede kamer  donderdag 1 februari 2011.

Kijk hier naar de eerste termijn van de plenaire behandeling op 1 februari 2011

lees ook en verder


[1] Voorheen minister van Justitie.