Archive

Posts Tagged ‘prostitutie’

Prostitutieramen Bokkingshang dicht

March 22nd, 2011 Comments off

Bokkingshang: Google streetview

De rechtbank Zwolle-Lelystad heeft in het kort geding dat vrijdag 18 maart 2011 is behandeld het verzoek van een exploitant van prostitutieramen afgewezen. De gemeente Deventer had de exploitant van de prostitutieramen aan de Bokkingshang verplicht de exploitatie van 34 van de in totaal 44 in Deventer aanwezige ramen te beëindigen. De exploitant heeft hiertegen bezwaar gemaakt. In het kort geding dat afgelopen vrijdag diende verzocht de exploitant het besluit van de gemeente te schorsen, zodat de ramen gedurende de bezwaarperiode open mogen blijven. De voorzieningenrechter heeft vandaag beslist dat dit verzoek van de exploitant wordt afgewezen. De exploitant heeft volgens de gemeente in het licht van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) niet voldoende financieel inzicht in de bedrijfsvoering verschaft bij de tweejaarlijkse vergunningaanvraag. bron: www.rechtspraak.nl  Lees ook “34 van de 44 prostitutieramen in Deventer dicht‘.

Peeslijn inzet tegen misstanden seksbranche

March 16th, 2011 Comments off

De peespas is geschrapt maar een klant die een prostituee bezoekt die de leeftijd van 21 nog niet heeft bereikt en niet staat ingeschreven in het prostitutieregister blijft strafbaar. Hij (dat zullen de meesten zijn) zal dan alvorens zijn lusten te kunnen bevredigen eerst een speciaal in het leven te roepen nummer moeten bellen om na te gaan of de desbetreffende prostituee ingeschreven staat in het prostitutieregister. Of dat nummer ook bij de prostituee hoort waarmee hij van plan is zaken te doen, valt niet te controleren. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft de Tweede Kamer een Algemene Maatregel van Bestuur beloofd waar een en ander zal worden geregeld. Zo is gisteren besloten tijdens de laatste plenaire vergadering van de Tweede Kamer over het Wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche. Wanneer een prostituee geregistreerd staat, betekent dat nog niet dat hij of zij ook vrijwillig werkt en er geen sprake is van mensenhandel. De leeftijdverhoging naar 21 jaar gaat alleen gelden voor ‘lijfelijke’ seks. Voor seksuele handelingen op afstand zoals porno of webcamseks, blijft de leeftijd van 18 jaar gelden. Desalniettemin hoop de minister met deze maatregel een bijdrage te leveren in de strijd tegen mensenhandel, uitbuiting onder dwang in de seksbranche.

Read more…

Maak bestrijding misstanden hoofddoel prostitutiewet

March 13th, 2011 Comments off

prostitutieraam

In een brief van 3 maart 2011 aan de Tweede Kamer uit burgemeester Bruinooge van Alkmaar zijn zorgen over het Wetsvoorstel regulering seksbranche en bestrijding misstanden prostitutie (hierna: wetsvoorstel). In het wetsvoorstel dat aankomende week wordt behandeld door de Tweede Kamer worden seksbedrijven en prostituees vergunningplichtig. Deze vergunningplicht geldt niet voor thuiswerkende prostituees. Op basis van ervaring in de gemeente Alkmaar is Bruinooge bevreesd dat door deze wet veel prostitutie zich zal verplaatsen naar woonwijken. De gevolgen hiervan zijn mogelijke overlast voor de omgeving en het verder uit het zicht raken van illegale prostitutie. In het wetsvoorstel is de registratie- of inmiddels ook, registratiepas voor prostituees geschrapt. Bruinooge verzoekt de minister (regering) deze weer opnieuw in het wetsvoorstel op te nemen.

Bruinooge is behalve burgemeester van Alkmaar ook lid van de landelijke Taskforce Mensenhandel. De gemeente Alkmaar heeft goede ervaringen met zowel het herkennen als opvolgen van signalen van mensenhandel door daartoe getrainde ambtenaren vergunnningstelsel. Wanneer de vergunningplicht in Alkmaar vruchten afwerpt in de strijd tegen mensenhandel, is het de moeite waard om het effect van verschillende maatregelen in hun onderlinge verhouding te onderzoeken. De succesvolle aanpak van Bruinooge is mede gebaseerd op een zogenaamde ketenaanpak: alle partijen in een keten zijn alert op signalen en spelen deze signalen aan partijen in de keten door. Ook in Amsterdam en Rotterdam is deze aanpak succesvol gebleken. Deze aanpak staat onder druk vanwege bezuinigingen.

Zonder nader onderzoek is het misschien voorbarig om de ‘peespas’, zoals het registratiebewijs inmiddels heet, weer terug te brengen in het wetsvoorstel. Belangrijkste argument daarvoor, is dat de wet als zodanig geen garantie biedt dat in navolging van Alkmaar de nu gestelde maatregelen tot het effectief herkennen, opvolgen en bestrijden van misstanden zullen leiden. Het bestrijden van misstanden is in het huidig wetsvoorstel een bijkomend en vooralsnog verondersteld gevolg van regulering en geen hoofddoel van de wet. Hoofddoel van het huidige wetsvoorstel is regulering. Omdat in het wetsvoorstel waarborgen ontbreken voor het herkennen en opvolgen van signalen, kan een parallel met de aanpak van Bruinooge niet gemaakt worden.

In reactie op het debat van 1 februari stelt Opstelten op vragen hoe er over de registratieplicht wordt gedacht door verschillend eorganisaties:  Er is dus ook aandacht voor de sociale positie van de prostitué. Dat is absoluut het geval en dat benadruk ik nogmaals. Daarom heb ik het ook over een intake. Dit is niet alleen maar een administratieve handeling. Professionals die hiervan verstand hebben, zitten erbij en doen het werk. Er is ook een mijnheer die de aantekeningen over de persoonsgegevens maakt en waarborgen creëert voor de privacybescherming. Hij zorgt ervoor dat er gewoon van uit mag worden gegaan dat de naam en de andere persoonsgegevens nergens bekend worden.

“ professionals die het werk doen, hiervan verstand hebben en een mijnheer die aantekeningen maakt.” Maar wat als er geen professional is of geen geld voor een professional en geen mijnheer die aantekeningen maakt? Dan resteert de registratieplicht, een ‘papieren geldverslindende tijger’ die niets of hoegenaamd niets bijdraagt aan de bestrijding van misstanden in de seksbranche. De minister gaat de kamer informeren waaruit de privacywaarborgen zullen bestaan, nadat de wet is aangenomen en voor invoering van de wet. Opstelten zegt daarbij toe dat er geen fouten gemaakt zullen worden. (zie verslag plenaire behandeling)

Een dergelijke toezegging is niet voldoende wanneer het gaat om de registratie van gegevens omtrent het seksuele leven van een persoon, oftewel bijzondere persoonsgegevens. Artikel 16 in samenhang met artikel 23, lid 1 onder e, Wet bescherming persoonsgegevens (WbP) stelt met betrekking tot de registratie van bijzondere persoonsgegevens dat : …passende waarborgen worden geboden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dit bij wet wordt bepaald dan wel het College ontheffing heeft verleend. Toezeggingen zoals nu door de minister gedaan vallen daar niet onder.

Maar waarom niet een stuk eenvoudiger: Zorg dat de bestrijding van misstanden ook werkelijk hoofddoel wordt van de wet. Zorg in de wet zelf voor voldoende waarborgen voor, enerzijds het signaleren en opvolgen van signalen die wijzen op misstanden en anderzijds maatregelen waarmee de privacy van de geregistreerde prostituees met voldoende waarborgen wordt omkleed. Pas dan staat deze wet als maatregel in verhouding met het beoogde doel. De inbreuk op de privacy van prostituees wordt gerechtvaardigd door een zwaarwegende maatschappelijke belang. Dat zwaarwegende maatschappelijk belang daar is ook iedereen het over eens: de bestrijding van misstanden in de seksbranche.

Lees hier de gehele brief van Bruinooge aan de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel wordt dinsdag 15 maart plenaire behandeld in de Tweede Kamer

Lees ook Wetsvoorstel regulering prostitutie in strijd met privacywetgeving

2/3 escortbureau’s biedt onveilige seks aan

March 13th, 2011 Comments off

Alberto Stegeman

In een verborgen cameraonderzoek, van 13 maart 2011, SBS 6,  legt journalist Alberto Stegeman ernstige misstanden in de (illegale) escortbranche bloot. Veel escortbureaus zetten aankomende werknemers aan tot onveilige seks. In de illegale prostitutie is het schrikbarend gesteld met de gezondheidsrisico’s. Maar liefst twee van de drie escortbureaus in Nederland biedt onveilige seks aan als de klant daar om vraagt. Dat is het resultaat van een landelijk onderzoek van ‘Undercover in Nederland’ naar escortbureaus. 66% Van de onderzochte de escortbureaus biedt orale seks zonder condoom aan, terwijl een op de zeven bedrijven zegt dat onveilige geslachtsgemeenschap ook tot de mogelijkheden behoort. Read more…