Archive

Posts Tagged ‘prostitutieregister’

Prostitutieregister en peeslijn: middelen in de strijd tegen mensenhandel?

May 23rd, 2011 Comments off

Morgen 24 mei 2011 behandelt de Eerste Kamer het Wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche, kortweg de prostitutiewet. De wet voert een landelijk vergunningstelsel voor prostitutieverlenende bedrijven. Gemeenten krijgen de mogelijkheden om personen die eenmaal veroordeeld zijn bijvoorbeeld voor mensenhandel geen nieuwe vergunning te verstrekken en dat is mooi. Voor het overige is het wetsvoorstel op z’n minst controversieel te noemen. De verplichte registratiepas voor prostituees, oftewel de peespas is geschrapt maar prostituees moeten zich wel verplicht laten registreren. Doen zij dit niet dan zijn zij officieel strafbaar. Dat met het doel om zicht te krijgen op de prostitutiebranche, niet om misstanden te bestrijden zo luiden de woorden van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Een prostituee moet eens in de drie jaar op gesprek met een gemeenteambtenaar. Ze krijgt dan uitleg over het vak, de gevaren en haar rechten. Dat lijkt mooi maar de vraag is natuurlijk of vrouwen die toch al niet hun mond durven open te doen dat door de voorlichting van een gemeenteambtenaar wel zullen doen en of daar nu geen betere en veel efficiëntere manieren voor te vinden zijn. Verwacht wordt dat de mensenhandelaars als eerste in de rij zullen staan om hun prostituees te laten registreren. De maatregel kost geld, dat zal duidelijk zijn. Geld dat maar een keer kan worden uitgegeven terwijl de noodkreet om het tekort aan opvangplaatsen voor slachtoffers luider is dan ooit en de subsidiekraan voor opvangprojecten allesbehalve wijd open staat.

De klant die een prostituee bezoekt die de leeftijd van 21 nog niet heeft bereikt en die niet staat ingeschreven in het prostitutieregister wordt strafbaar. Hij (dat zullen de meesten zijn), zal dan alvorens zijn lusten te bevredigen eerst een speciaal in het leven te roepen nummer, ‘de peeslijn’ moeten bellen om na te gaan of de desbetreffende prostituee ingeschreven staat in het prostitutieregister. Of dat nummer ook bij de prostituee hoort waarmee hij van plan is zaken te doen, valt niet te controleren. De echte handelsgeest ziet direct een bloeiende markt in registratienummers maar de minster belooft dat het prostitutieregister een ‘prima systeem’ wordt. Wanneer een prostituee geregistreerd staat, betekent dat sowieso niet dat hij of zij ook vrijwillig werkt en dat geen sprake is van mensenhandel. Dat controleert de registrerende gemeenteambtenaar niet en kan ook niet gecontroleerd worden. Het prostitutieregister is daarmee niets anders dan de registratie van een groep personen met een gezamelijk kenmerk: de uitoefening van het oudste beroep ter wereld, vrijwillig of onvrijwillig. Het beroep dat sinds de opheffing van het bordeelverbod in 2000 door Nederland als normaal dient te worden gezien tenminste als dat zo uitkomt voor de fiscus en nu voor Opstelten. De werkelijkheid is natuurlijk dat het vak allebehalve normaal is en omgeven door stigmas, taboes en veelal leidt tot discriminatie. Het is ook om die reden dat dat soort informatie alleen maar verwerkt en opgeslagen mag worden als daar een zwaarwegend maatschappelijk belang mee gediend wordt. De bestrijding van mensenhandel zou zo’n belang kunnen zijn, ware het niet dat dit wetsvoorstel weliswaar die oh zo schone titel draagt maar met deze maatregel slechts “het in kaart brengen van de prostitutiesector” wordt beoogd. Dat zijn de woorden van onze minister zelf en dat maakt het middel van registratie erger dan de kwaal. Registratiegegevens van een beroep als prostituee kunnen een persoon nog jaren achtervolgen, zeker wanneer het register toch niet zo goed beveiligd blijkt als dat de overheid ons wel wil laten geloven.

Met het wetsvoorstel wordt ook de leeftijd voor legale prostitutie verhoogd van 18 naar 21. Wat ik daarvan vind? Geen idee eerlijk gezegd, niemand weet het of kan het weten en daarmee is de maatregel een politieke beslissing. Het zij zo. Wat dan wel hogelijk verbaast is dat de leeftijdverhoging naar 21 jaar alleen gaat gelden voor ‘lijfelijke’ seksuele diensten. Voor seksuele handelingen op afstand zoals porno of webcamseks, blijft de leeftijd van 18 jaar gelden. En daar blijft natuurlijk een hoop geld te verdienen als je alleen al de dames op de commerciele zenders in de kleine uurtjes hun lijf en leden ziet aanprijzen. We hebben straks een een leeftijdsverschil tussen prostitutie en seks op afstand: kan er in ieder geval geld verdiend blijven worden aan de dames tussen de 18 en 21, althans als ook de Eerste Kamer deze wet aanneemt.

Er is ook nog een motie aangenomen die de sociale positie van de prostituee moet versterken, klinkt ook mooi natuurlijk. Hoe die motie voor de rechter moet worden afgedwongen is natuurlijk onduidelijk. Voor de prostituee die zich niet wil laten registreren omdat hij of zij de maatregel als een te vergaande inbreuk op de privacy ervaart en daarvoor beboet wordt, rest de weg naar de rechter die over de vraag of het doel de middelen heiligt (proportionaliteitstoets) het laatste woord zal hebben. Tot morgen is het woord nog aan de Eerste Kamer.

Soa Aids Nederland heeft in een brief aan de Eerste Kamer (PDF) haar bezwaren tegen de wet kenbaar gemaakt. HumanTraffickingInfo onderschrijft deze bezwaren en verzoekt de Eerste Kamer dringend deze wet niet aan te nemen.

Lees meer in DOSSIER prostitutiewet

 

Peespas geschrapt, verplichte registratie blijft

February 10th, 2011 Comments off

Minister van Veiligheid en Justitie, Opstelten heeft vandaag ( 10 feb 2011) geantwoord in een eerste termijn op Kamervragen bij het Wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden in de seksbranche.

Minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten tijdens het 'prostitutiedebat'

De minister schrapt het voorstel om een verplichte werkpas (ook wel peespas) in te voeren. Overeind blijft de verplichte registratie van prostituees in het prostitutieregister. Waarmee de vraag blijft of een dergelijke registratie niet in strijd is met de Wet bescherming persoonsgegevens. Een inhoudelijke reactie van het College Bescherming Persoonsgegevens in deze blijft gewenst.

De minister deed tijdens het debat wel toezeggingen over extra veiligheidsmaatregelen met betrekking tot toegang tot het prostitutieregister. Ook zal het register niet op naam maar op burgerservicenummer te raadplegen zijn. Wanneer een prostituee stopt met werken in de seksbranche zullen de gegevens direct worden gewist, zo verzekerde de minister.

Opvallend is dat de minister op de vragen met betrekking tot de wijze waarop voorlichting plaats dient te vinden, niet inging en vooralsnog geen toezeggingen heeft gedaan. De minister ging in dit kader slechts summier in op het bestaan van een zogenaamde ‘Digitale sociale kaart’ maar liet zich voor het overige niet uit over het onderwerp voorlichting.

De minister ging uitgebreider in op de leeftijdsverhoging naar 21 jaar. Uitgangspunt bij voorstanders, is dat de positieve effecten zoals grotere weerbaarheid en toegenomen kansen op de reguliere arbeidsmarkt zodanig veel groter geacht worden dan de mogelijke nadelen, dat dit voor leeftijdverhoging pleit.

De minister zal in een brief spoedig aan de Kamer alle nog openstaande vragen beantwoorden, waarbij alle ingediende amendementen behandeld zullen worden.

Bekijk hier het gehele debat van donderdag 11 februari 2011

Tussen dinsdag 15 en donderdag 16 maart zal opnieuw over het wetsvoorstel worden gesproken. Zie voor een actuele stand van zaken AGENDA