Archive

Posts Tagged ‘Sneep’

Kool- en andere rotte vis: over rechterlijke vonnissen in mensenhandelzaken

April 25th, 2011 Comments off

DEEL 1/?

still uit film: Grace, a slave from the streets.

Voorjaar 2007 werd in de Koolviszaak een groot Nigeriaans op Europees niveau opererend mensenhandelnetwerk na jaren inspanning van politie en justitie opgerold. Tientallen minderjarige meisjes werden in Nigeria onder valse voorwendselen geronseld, door middel van Voodoo onder dwang gezet om in Europa ingezet te worden in de prostitutie. De uitspraak van rechtbank Zwolle/Lelystad, eind december 2009 was meer dan teleurstellend: De rechtbank spreekt verdachten vrij van mensenhandel. De rechtbank laat de moeizaam verkregen getuigenverklaringen buiten het bewijs en verklaart de feitelijke uitbuiting van de meisje niet bewezen.

Eind 2006 heeft het Pekari-project onder leiding van Jan Hendriks ondermeer zicht op een Nigeriaanse organisatie.[1] Deze organisatie wordt verder onderzocht onder de codenaam Koolvis. In grote lijnen weet men hoe deze criminele organisatie in elkaar zit. In Nigeria zit het reisbureau dat de vrouwen aan papieren helpt en de reis voorfinanciert,[2] alsook het tijdelijke huis waar de meisjes worden ondergebracht en hoe zij leren wat zij in Nederland precies tegen de Nederlandse immigratie-ambtenaren moeten vertellen om asiel te kunnen krijgen. Per vliegtuig op Schiphol aangekomen zonder of met valse documentatie, loopt de asielintake zoals verwacht. Eénmaal ondergebracht in de door Nederland aangeboden asielopvang verdwijnen de meisjes om vervolgens onder begeleiding van de organisatie op transport te worden gezet naar vooral Italië om daar in de prostitutie te gaan werken.[3] In Italië vind je de hoerenmadams die meisjes bestellen bij de mensenhandelaars. Nederland is doorvoerhaven.[4]

De daders zijn weer op vrije voeten, Nigeria prijkt wederom op de tweede plaats van herkomstlanden van slachtoffers mensenhandel en slachtoffers die met angst voor lijf en leden verklaringen of getuigenissen hebben afgelegd, staan in de kou. De gevolgen voor de strijd tegen mensenhandel zijn verreikend. Het Hoger beroep wordt binnenkort verwacht, daarom alsnog een kritische bespreking van de vonnissen in de Koolvis-zaken. Read more…

OM in hoger beroep tegen lage straffen Sneep II

February 24th, 2011 Comments off

Vandaag 23 feb heeft het Openbaar Ministerie bekend gemaakt in hoger beroep te gaan tegen de opgelegde straffen in de zogenaamde Sneep II zaak, de zaak tegen Berut K., Pehlul T. en zijn broer Nuri T, de handlangers van Saban B. en zijn broer Hassan.

De rechtbank hanteert een rekensom om de hoogte van de straf te bepalen. Per slachtoffer van mensenhandel komt de rechtbank uit op een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van tien maanden. Het is voor het OM volstrekt onduidelijk waar deze rekensom op is gebaseerd. De maximumstraffen voor mensenhandel zijn vele malen hoger. De uitspraak van de rechtbank doet volgens het OM geen recht aan de ernst van de misdrijven.

Tegen de uitspraken in de zogenaamde Sneep II zaken gaat het Openbaar Ministerie (OM) in Hoger beroep. Het OM had onvoorwaardelijke gevangenisstraffen geëist tot 17 jaar. De uiteindelijke strafmaat is daar ver onder gekomen: 10 maanden per slachtoffer, resulterend in 2 tot 7 jaren gevangenisstraf. Ook tikte de rechtbank het OM op de vingers door te wijzen op algemeenheden in het requisitoir die niet altijd of ten laste waren gelegd of konden worden bewezen.

Het OM stelt dat weliswaar niet elke verdachte zich schuldig zou hebben gemaakt aan dezelfde gruwelijke misdrijven, maar dat dat niet weg neemt dat alle verdachten deel uit maakten van een organisatie die zich bediende van gruwelijkheden waarmee verscheidene vrouwen onder dwang in de prostitutie werden gebracht en gehouden.

Het feitencomplex dat duidt op mensenhandel kan bijzonder complex zijn zoals duidelijk wordt uit deze en vele andere rechtszaken. In deze uitspraak bijvoorbeeld, veronderstelt de rechtbank op enig moment dat het OM met het zwaar lichamelijk letsel doelt op de ondergane gedwongen abortus. De rechtbank stelt dat niet blijkt waaruit het letsel bestaat en dat de dwang tot de abortus evenmin kan worden bewezen. De rechtbank kwalificeert vervolgens een en ander als ‘werken tijdens ziekte’. De vraag is of dat op zijn beurt niet een te brede veralgemenisering is van een mensonterend feitencomplex: Read more…

Strafmaat in Sneep II: 10 maanden per slachtoffer

February 20th, 2011 Comments off

Vrijdag 18 februari 2011 heeft Rechtbank Almelo uitspraak gedaan in de zogenaamde Sneep II zaak (LJN: BP5092, Rechtbank Almelo , 08/963014-0790)  In deze zaak stonden 14 vermeende handlangers van Saban B. terecht. Onder deze handlangers verdachten Berut K., Pehlul T. En zijn broer Nuri T. Slechts vijf van alle 14 verdachten werden door de rechtbank schuldig bevonden aan mensenhandel en deelname aan een criminele organisatie. De andere handlangers werden wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken. Voor het overige legde de rechtbank aanzienlijk lagere straffen op dan door het openbaar ministerie waren geëist. De strafmaat die de rechtbank daarbij hanteerde was 10 maanden gevangenisstraf per slachtoffer. Deze strafmaat baseerde de rechtbank op eerdere uitspraken (eerste aanleg en hoger beroep) in de zogenaamde Sneep I zaken.

De rechtbank wil niet de ernst van de wel bewijsbare feitelijkheden bagatelliseren of iets afdoen aan de ernst van mensenhandel. De rechtbank hecht er echter aan om het door de officier van justitie geschetste beeld te relativeren, in die zin dat een substantieel aantal van de in het requisitoir genoemde algemeenheden niet zijn tenlastegelegd en geen onderbouwing vinden in het dossier en dat een groot deel van de aan verdachten wel tenlastegelegde feiten niet bewezen kan worden. Read more…

Uitspraak Hoger Beroep Saban B. en andere verdachten

December 21st, 2010 Comments off

Op 20 december 2010 heeft de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Arnhem (als nevenzittingsplaats van het gerechtshof Amsterdam) uitspraak gedaan in de hoger beroepszaak in de zogenaamde Sneep-zaak. Saban B., zijn broer Hasan B. en twee handlangers zijn opnieuw veroordeeld voor mensenhandel ten opzichte van een aantal prostituees in onder andere Amsterdam en Utrecht. Twee andere verdachten zijn vrijgesproken. Opmerkelijk zijn de opgelegde geldboetes waarmee het hof een signaal lijkt te willen afgeven.   Read more…

Categories: Legal Info Tags: , ,