Archive

Posts Tagged ‘strafmaat verkrachting’

Over softe rechters en de afnemende strafmaat in mensenhandelzaken

July 3rd, 2011 Comments off

 

Raad voor de rechtspraak

Sentences for convicted traffickers, however, remained consistently low.[8]

Met enige regelmatig is de rechterlijke verontwaardiging in vonnissen groot over de vergaande lichamelijke en psychische inbreuk op het leven van de slachtoffers door nietsontziende daders gepleegd voor geldelijk gewin: uitbuiting in de prostitutie onder dwang, mensenhandel, loverboys: onze moderne slavernij. Regelmatig worden in de vonnissen de psychische en langdurige gevolgen voor de slachtoffers breed uitgemeten. Soms vergezeld van afgrijselijke details over mishandelingen, de orale en anale penetraties met of zonder condoom, de zwangerschappen als gevolg daarvan, de vernederingen, de doffe ellende. Dan volgt de straf.

De straf varieert, maar is overwegend teleurstellend. Bijna veertig procent krijgt minder dan een jaar en meer dan de helft tussen maximaal een jaar tot vier jaar gevangenisstraf. De overige schamele elf procent krijgt meer dan vier jaar. Dat was bijvoorbeeld het geval bij de beruchte Saban B. die op nietsontziende leiding gaf aan een bende die tientallen vrouwen jarenlang uitbuitte in de prostitutie. Het ging hier niet om een of slechts enkele vrouwen. Het ging in dit geval om tientallen vrouwen op beestachtige wijze uitgebuit. In ijswater gedompeld om de blauwe plekken te verdoezelen, hoofden tussen deuren kapot geslagen, doorwerken direct na een abortus terwijl de curretagewond nog bloedt. De rechter rekende tien maanden per bewezen slachtoffer resulterend in gevangenisstraffen van twee tot zeven jaar. De maximum geëiste en mogelijke straf was 17 jaar.[1]

De roep om hogere straffen in Nederland is hoog. Het kabinet bezint zich op maatregelen om aan de heersende onvrede tegemoet te komen. In een artikel in het Nederlandse Juristenblad ontzenuwt Van Tulder van de Raad voor de Rechtspraak de mythe van de al maar lager straffende rechter van de afgelopen tien jaar.[2] Niets geen softe rechters, niets geen steeds lagere straffen. De Nederlandse strafrechter is de afgelopen tien jaar, gemiddeld genomen voor dezelfde soort delicten 10% zwaarder gaan straffen. Voor geweldsmisdrijven geldt een toename van 20%, voor verkrachtingen is dit zelfs 37%, bij aanrandingen 7%.[3] Van Tulder stelt dat de “discussie (over lager straffende rechters, CS.) ogenschijnlijk plaats vindt zonder kennis over de feitelijke ontwikkeling in de straftoemeting van de rechter in vergelijkbare gevallen, ….”. In het door Van Tulder gebruikte cijfermateriaal is de strafmaat voor het delict mensenhandel niet meegenomen.[4] Zou dat wel gebeurd zijn dan was het toename percentage beslist lager uitgepakt.[5] Veroordelingen voor mensenhandel nemen zowel percentueel als reëel af en vrijheidstraffen onder de één jaar nemen toe, terwijl vrijheidstraffen boven de vier jaar, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep, afnemen. Daar waar in 2000 nog maar 15% van de vrijheidsstraffen een duur tot één jaar betrof, in 2008 was dit 42%. En vrijheidsstraffen van meer dan vier jaar zijn, relatief gezien, steeds minder vaak opgelegd (2000: 15% – 2008: 3%).[7]Het aantal vrijspraken in mensenhandelzaken is hoog, ook bijvoorbeeld in vergelijking tot het aantal verkrachtingszaken.” zo stelt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel (BNRM)  in de eind 2010 verschenen achtste rapportage.[6]

Volgens Van Tulder past de strafrechter zich wel degelijk aan de wensen van het publiek en de politiek aan. Dat zal voor de gemeten misdrijven zo zijn, maar geldt zeker niet voor de strafmaat in mensenhandel. De opgelegde straffen staan bijna haaks tegenover de conclusies van Van Tulder. Op 1 juli 2009 werd het strafmaximum voor enkelvoudige mensenhandel verhoogd van zes naar acht jaar. Ook voor het gekwalificeerde delict werden de strafmaxima verhoogd. Een duidelijker signaal kan bijna niet gegeven worden. In de strafmaat is dit signaal, op een enkele uitzondering na, niet terug te vinden.

De nationaal Rapporteur constateert in de afgelopen tien jaar een afname van een het percentage veroordelingen voor gekwalificeerde mensenhandel (van 78% in 2000 naar 65% in 2008). Gekwalificeerde mensenhandel is mensenhandel gepleegd met meer dan een persoon, of is een persoon jonger dan zestien jaar uitgebuit. Dat zou mogelijk een gedeelte  van de lager wordende straffen kunnen verklaren. Uit een in 2007 gedaan jurisprudentieonderzoek door BNRM kwam echter naar voren dat bij 11 zaken een slachtoffer jonger dan 16 jaar betrokken was, terwijl dit niet in de tenlastelegging was opgenomen en dus niet als gekwalificeerde mensenhandel is gemeten. Verder is het de vraag of het onderscheid ongekwalificeerd, gekwalificeerde mensenhandel op zich zelf de afname in strafmaat kan rechtvaardigen. Niet voor niets stelt het Trafficking in Persons Report (TIP USA 2011) dat in Nederland ondanks een behoorlijk opsporing en vervolgingsbeleid de opgelegde straffen opmerkelijk laag zijn en blijven (voetnoot8) Read more…

Zo kan het ook: strafmaat in mensenhandel

February 24th, 2011 Comments off

In een hoger beroepszaak neemt het Gerechtshof Leeuwarden een duidelijk standpunt in ten aanzien van de strafmaat bij mensenhandel (LJN: BP5527). Het hof is van oordeel dat de in eerste aanleg opgelegde straf en de door de advocaat-generaal in hoger beroep gevorderde straf geen recht doen aan de ernst van deze feiten. De in eerste aanleg opgelegde straf bedroeg 24 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk, terwijl de strafmaat voor eenmalige verkrachting al 24 maanden bedraagt. De advocaat-generaal heeft in hoger beroep 20 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk gevorderd. Het Hof vindt dit geen passende straf.

Gerechtshof Leeuwarden

Voor het misdrijf mensenhandel bestaan voor de rechtspraak geen specifieke oriëntatiepunten ten behoeve van de bepaling van de strafmaat. Nu echter sprake is geweest van veelvuldige afgedwongen seksuele handelingen die het minderjarige slachtoffer voor het financieel gewin van verdachte moest ondergaan en in aanmerking genomen dat het oriëntatiepunt voor de strafmaat voor een eenmalige verkrachting 24 maanden gevangenisstraf is, dient naar het oordeel van het hof een zwaardere gevangenisstraf opgelegd te worden dan de opgelegde gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk.” Het Hof veroordeelt verdachte tot 36 maanden onvoorwaardelijk.[1] Read more…