Archive

Posts Tagged ‘Terugkeerrichtlijn’

Strafbaarstelling illegaliteit werkt uitbuiting in de hand

September 22nd, 2011 Comments off

De detentieboot

“De regering voert een immigratie- en integratiebeleid dat erop gericht is de onderlinge betrokkenheid in de samenleving te versterken. Dat houdt in dat van migranten wordt verwacht dat zij in hun eigen levensonderhoud voorzien en dat zij zich rekenschap geven van de wetten van ons land en de waarden die ons binden.” Zo luidden de woorden in de troonrede afgelopen dinsdag. De woorden in het regeerakkoord logen er ook al niet om: “Illegaliteit in de zin van een onrechtmatig verblijf van vreemdelingen in Nederland, vormt een belangrijk probleem. Deze illegaliteit gaat vaak gepaard met diverse vormen van overlast en criminaliteit, waaronder mensensmokkel, en met een verblijf in mensonterende omstandigheden. Dit tast ook het draagvlak voor het asiel- en migratiebeleid aan en heeft een negatief effect op het integratieproces.”

Het kabinet zet zijn woorden kracht bij en maakt illegaal verblijf in Nederland strafbaar. Dat betekent dat vreemdelingen die Nederland onrechtmatig binnen zijn gekomen of na afloop van hun rechtmatig verblijf Nederland niet (tijdig) hebben verlaten, voortaan strafbaar zullen zijn. Als overtreding staat daar een strafbedreiging op van maximaal vier maanden of een boete van maximaal 3800,- euro. Niet alleen illegaal verblijf wordt strafbaar maar ook zal het mogelijk worden om iemand een inreisverbod te geven waardoor het vijf jaar niet meer mogelijk zal zijn om legaal verblijf te krijgen. Kortom, ‘eens illegaal, altijd illegaal’. En ben je illegaal dan kun je in vreemdelingenbewaring worden vastgezet, ter fine van uitzetting, zoals dat heet.

Natuurlijk, zo stellen voorstanders van deze maatregel, is deze vooral gericht op criminele en overlastgevende personen met de bedoeling deze zo snel mogelijk het land uit te zetten. Ferme taal waar je het bijna wel eens mee zou moeten zijn.

Er is geen strafrechtelijke veroordeling meer nodig om iemand tot ongewenst vreemdeling te verklaren en de toegang te weigeren. Evenmin is een veroordeling ofwel rechterlijke tussenkomst nodig om mensen vast te zetten. Of de maatregel rechtmatig is – niet in strijd met de Terugkeerrichtijn – zal later in door de Europese Commissie en het EU-Hof van Justitie worden  Beslist. Dat neem niet weg dat de maatregel vergaande gevolgen zal hebben voor kwetsbare groepen zoals slachtoffers van mensenhandel. Er is een grote groep illegaal in ons land verblijvende mannen en vrouwen die werken in de prostitutie onder omstandigheden die allesbehalve menswaardig zijn. Juist die illegale status geeft mensenhandelaren (de uitbuitende pooiers) een extra dwangmiddel in handen. Vrouwen en mannen afkomstig uit landen waar de politie ronduit onbetrouwbaar is, zoals landen in West Afrika, Guinee Nigeria hebben mede daardoor niet of zelden de moed om naar de politie te stappen. Met deze maatregelen wordt deze angst reeel. Illegaal verblijf betekent dat hen een fikse boete of gevangenisstraf boven het hoofd hangt en ze bovendien Nederland vijf jaar lang niet meer in mogen. En dat is dan afgezien van de boete die zij ook kunnen krijgen wanneer ze zich niet hebben laten registeren in het kader van de waarschijnlijk nog dit jaar door de eerste kamer aan te nemen Prostitutiewet. Read more…

Europe’s Return Directive and trafficking

February 9th, 2011 Comments off
    1. European Union

Only recently the European Parliament has adopted the Directive of the European Parliament and of the Council on preventing and combating trafficking in human beings. Other measures and policy to enhance the fight against trafficking in human beings within the framework of the European Union was also launched. Those efforts have to be welcomed. Before even discussing the new Antitrafficking Directive attention need to be paid to other EU legislation that may affect the rights of victims of trafficking within Europe.

Trafficking in human beings is subject to both immigration and criminal law and human rights law. The European Council and its Court of Human Rights in Strasbourg deal with the latter. Since the Tampere European Council of 1999, immigration and criminal law fall within the legal scope of the third pillar of the European Union. The Tampere European Council established a coherent approach in the field of immigrants and asylum and the aim to develop uniform standards for the (non-)admittance of refugees and other third country immigrants. The Brussels European Council of 2004 established an effective removal and repatriation policy for persons to be returned, based on common standards, resulting in amongst others the Return Directive (PDF en)

The Return Directive[1] had to be implemented by Member States on 24 December 2010. This means national laws, regulations and administrative provisions need to be in line with the Return Directive by now (2011) and/or interpreted as such.

The main objective of the Directive is to promote voluntary return of illegally staying third country nationals within the territory of any Member State. A horizontal set of rules are established which are applicable to all third-country nationals who do not or who no longer fulfil the conditions for entry, stay or residence in a Member State. A two step procedure is provided: Firstly a “return decision” which opens up a “voluntary return” period of four weeks, which may be followed by a “removal decision” ending in “expulsion”.

It is legitimate to remove illegally staying third country nationals as countries are assumed to have a fair and efficient asylum system in place, which fully respects the principle of non-refoulement (recital 8). But how legitimate is it to remove illegally staying third country nationals if they are (possible) victims of trafficking? What safeguard is given that the removal of (possible) victims of trafficking respects the principle of non-refoulement? Read more…

Goedkeuring Verdrag Raad van Europa Bestrijding Mensenhandel

December 13th, 2009 Comments off

Op 6 november 2009 is het op 16 mei 2005 in Warschau tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake Bestrijding van Mensenhandel (het Verdrag, PDF) in Nederland in werking getreden.

Het Verdrag is het eerste internationale verdrag dat de rechten van slachtoffers van mensenhandel centraal stelt. De roep om goedkeuring van het Verdrag was groot vanuit verschillende NGO’s. Nu resteert de vraag wat dit Verdrag kan betekenen voor slachtoffers van mensenhandel in Nederland.

Read more…