Archive

Posts Tagged ‘Wet bescherming persoonsgegevens’

Maak bestrijding misstanden hoofddoel prostitutiewet

March 13th, 2011 Comments off

prostitutieraam

In een brief van 3 maart 2011 aan de Tweede Kamer uit burgemeester Bruinooge van Alkmaar zijn zorgen over het Wetsvoorstel regulering seksbranche en bestrijding misstanden prostitutie (hierna: wetsvoorstel). In het wetsvoorstel dat aankomende week wordt behandeld door de Tweede Kamer worden seksbedrijven en prostituees vergunningplichtig. Deze vergunningplicht geldt niet voor thuiswerkende prostituees. Op basis van ervaring in de gemeente Alkmaar is Bruinooge bevreesd dat door deze wet veel prostitutie zich zal verplaatsen naar woonwijken. De gevolgen hiervan zijn mogelijke overlast voor de omgeving en het verder uit het zicht raken van illegale prostitutie. In het wetsvoorstel is de registratie- of inmiddels ook, registratiepas voor prostituees geschrapt. Bruinooge verzoekt de minister (regering) deze weer opnieuw in het wetsvoorstel op te nemen.

Bruinooge is behalve burgemeester van Alkmaar ook lid van de landelijke Taskforce Mensenhandel. De gemeente Alkmaar heeft goede ervaringen met zowel het herkennen als opvolgen van signalen van mensenhandel door daartoe getrainde ambtenaren vergunnningstelsel. Wanneer de vergunningplicht in Alkmaar vruchten afwerpt in de strijd tegen mensenhandel, is het de moeite waard om het effect van verschillende maatregelen in hun onderlinge verhouding te onderzoeken. De succesvolle aanpak van Bruinooge is mede gebaseerd op een zogenaamde ketenaanpak: alle partijen in een keten zijn alert op signalen en spelen deze signalen aan partijen in de keten door. Ook in Amsterdam en Rotterdam is deze aanpak succesvol gebleken. Deze aanpak staat onder druk vanwege bezuinigingen.

Zonder nader onderzoek is het misschien voorbarig om de ‘peespas’, zoals het registratiebewijs inmiddels heet, weer terug te brengen in het wetsvoorstel. Belangrijkste argument daarvoor, is dat de wet als zodanig geen garantie biedt dat in navolging van Alkmaar de nu gestelde maatregelen tot het effectief herkennen, opvolgen en bestrijden van misstanden zullen leiden. Het bestrijden van misstanden is in het huidig wetsvoorstel een bijkomend en vooralsnog verondersteld gevolg van regulering en geen hoofddoel van de wet. Hoofddoel van het huidige wetsvoorstel is regulering. Omdat in het wetsvoorstel waarborgen ontbreken voor het herkennen en opvolgen van signalen, kan een parallel met de aanpak van Bruinooge niet gemaakt worden.

In reactie op het debat van 1 februari stelt Opstelten op vragen hoe er over de registratieplicht wordt gedacht door verschillend eorganisaties:  Er is dus ook aandacht voor de sociale positie van de prostitué. Dat is absoluut het geval en dat benadruk ik nogmaals. Daarom heb ik het ook over een intake. Dit is niet alleen maar een administratieve handeling. Professionals die hiervan verstand hebben, zitten erbij en doen het werk. Er is ook een mijnheer die de aantekeningen over de persoonsgegevens maakt en waarborgen creëert voor de privacybescherming. Hij zorgt ervoor dat er gewoon van uit mag worden gegaan dat de naam en de andere persoonsgegevens nergens bekend worden.

“ professionals die het werk doen, hiervan verstand hebben en een mijnheer die aantekeningen maakt.” Maar wat als er geen professional is of geen geld voor een professional en geen mijnheer die aantekeningen maakt? Dan resteert de registratieplicht, een ‘papieren geldverslindende tijger’ die niets of hoegenaamd niets bijdraagt aan de bestrijding van misstanden in de seksbranche. De minister gaat de kamer informeren waaruit de privacywaarborgen zullen bestaan, nadat de wet is aangenomen en voor invoering van de wet. Opstelten zegt daarbij toe dat er geen fouten gemaakt zullen worden. (zie verslag plenaire behandeling)

Een dergelijke toezegging is niet voldoende wanneer het gaat om de registratie van gegevens omtrent het seksuele leven van een persoon, oftewel bijzondere persoonsgegevens. Artikel 16 in samenhang met artikel 23, lid 1 onder e, Wet bescherming persoonsgegevens (WbP) stelt met betrekking tot de registratie van bijzondere persoonsgegevens dat : …passende waarborgen worden geboden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dit bij wet wordt bepaald dan wel het College ontheffing heeft verleend. Toezeggingen zoals nu door de minister gedaan vallen daar niet onder.

Maar waarom niet een stuk eenvoudiger: Zorg dat de bestrijding van misstanden ook werkelijk hoofddoel wordt van de wet. Zorg in de wet zelf voor voldoende waarborgen voor, enerzijds het signaleren en opvolgen van signalen die wijzen op misstanden en anderzijds maatregelen waarmee de privacy van de geregistreerde prostituees met voldoende waarborgen wordt omkleed. Pas dan staat deze wet als maatregel in verhouding met het beoogde doel. De inbreuk op de privacy van prostituees wordt gerechtvaardigd door een zwaarwegende maatschappelijke belang. Dat zwaarwegende maatschappelijk belang daar is ook iedereen het over eens: de bestrijding van misstanden in de seksbranche.

Lees hier de gehele brief van Bruinooge aan de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel wordt dinsdag 15 maart plenaire behandeld in de Tweede Kamer

Lees ook Wetsvoorstel regulering prostitutie in strijd met privacywetgeving

Peespas geschrapt, verplichte registratie blijft

February 10th, 2011 Comments off

Minister van Veiligheid en Justitie, Opstelten heeft vandaag ( 10 feb 2011) geantwoord in een eerste termijn op Kamervragen bij het Wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden in de seksbranche.

Minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten tijdens het 'prostitutiedebat'

De minister schrapt het voorstel om een verplichte werkpas (ook wel peespas) in te voeren. Overeind blijft de verplichte registratie van prostituees in het prostitutieregister. Waarmee de vraag blijft of een dergelijke registratie niet in strijd is met de Wet bescherming persoonsgegevens. Een inhoudelijke reactie van het College Bescherming Persoonsgegevens in deze blijft gewenst.

De minister deed tijdens het debat wel toezeggingen over extra veiligheidsmaatregelen met betrekking tot toegang tot het prostitutieregister. Ook zal het register niet op naam maar op burgerservicenummer te raadplegen zijn. Wanneer een prostituee stopt met werken in de seksbranche zullen de gegevens direct worden gewist, zo verzekerde de minister.

Opvallend is dat de minister op de vragen met betrekking tot de wijze waarop voorlichting plaats dient te vinden, niet inging en vooralsnog geen toezeggingen heeft gedaan. De minister ging in dit kader slechts summier in op het bestaan van een zogenaamde ‘Digitale sociale kaart’ maar liet zich voor het overige niet uit over het onderwerp voorlichting.

De minister ging uitgebreider in op de leeftijdsverhoging naar 21 jaar. Uitgangspunt bij voorstanders, is dat de positieve effecten zoals grotere weerbaarheid en toegenomen kansen op de reguliere arbeidsmarkt zodanig veel groter geacht worden dan de mogelijke nadelen, dat dit voor leeftijdverhoging pleit.

De minister zal in een brief spoedig aan de Kamer alle nog openstaande vragen beantwoorden, waarbij alle ingediende amendementen behandeld zullen worden.

Bekijk hier het gehele debat van donderdag 11 februari 2011

Tussen dinsdag 15 en donderdag 16 maart zal opnieuw over het wetsvoorstel worden gesproken. Zie voor een actuele stand van zaken AGENDA

Vereniging Vrouw en Recht verzoekt Wetsvoorstel regulering prostitutie niet aan te nemen

January 28th, 2011 Comments off

De Vereniging Vrouw en Recht (VVR) heeft het wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden laten toetsen door advocatenkantoor Feltz. Uit dit onderzoek komt naar voren dat het wetsvoorstel zoals het nu ter tafel ligt, strijdig moet worden geacht met het verbod op de verwerking op bijzondere persoonsgegevens, zoals neergelegd in artikel 16 Wet bescherming persoonsgegevens. Vervolgens is onderzocht of de doelstelling van deze wet mogelijk een grond voor vrijstelling van dit verbod oplevert. Het antwoord dat volgt uit het onderzoek verricht op verzoek van de VVR maakt duidelijk dat zeer waarschijnlijk moet worden geacht dat het wetsvoorstel strijdig is met het verbod op de verwerking van bijzondere persoonsgegevens. De hoofddoelstelling van dit wetsvoorstel dient niet een zodanig zwaar maatschappelijk belang dat ontheffing van dit verbod gerechtvaardigd kan worden.

Inmiddels heeft VVR een brief uitgestuurd aan de Tweede Kamer waarin de vereniging verzoekt om dit wetsvoorstel in iede geval niet aan te nemen zolang het College Bescherming Persoonsgegevens geen nader advies heeft gegeven met betrekking tot de vraag of sprake is van strijd met privacywetgeving en geen passende waarborgen worden geboden ter bescherming van de privacy van prostituees. De VVR dringt er bij de Tweede Kamer op aan om andere maatregelen in te zetten in de strijd tegen misstanden in de prostitutiebranche.

Lees in dit verbandook