Archive

Posts Tagged ‘wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche’

De draad kwijt bij nieuw prostitutiebeleid

December 31st, 2011 Comments off

De prostitutiewet komt eraan, dat is althans als hij niet door de eerste kamer wordt teruggestuurd. Een wet die het prostitutiebeleid moet reguleren en misstanden moet bestrijden. Het reeds legale prostitutiegedeelte wordt verder gereguleerd waarmee beoogd wordt vooral een duidelijker onderscheid tussen legale en illegale prostitutie te creëren. Of dat voldoende is om werkelijke misstanden in de prostitutie aan te kunnen pakken wordt zeer betwijfeld. Dat neemt niet weg dat landelijke uniformering van prostitutiebeleid zeer gewenst is. Misschien had het daar bij deze wet bij moeten blijven. Nu deze wet echter wordt opgevoerd als hét middel in de strijd tegen mensenhandel, blijven kanttekeningen op hun plaats: zeer kritische.

De wet voert tevens een registratieplicht in voor prostituees. Elke in Nederland werkende prostituee, in loondienst of zelfstandig, wordt verplicht op straffe van een boete, zich eens in de drie jaar te laten registreren. Hij of zij wordt verplicht zich tijdens, of beter voorafgaand aan de werkzaamheden, een registratienummer te kunnen tonen. De klant in spe moet zich vooraf vergewissen of dat nummer wel hoort bij een geregistreerde prostituee. Doet ie dat niet dan is hij of zij strafbaar. Of het nummer wel bij de prostituee in kwestie hoort, zal lastig te controleren blijken omdat geen gebruik gemaakt zal worden van pasfoto’s. Het zal wachten zijn op de eerste fraude met, en handel in registratienummers. En hoe uiteindelijk achteraf gecontroleerd kan worden of een prostituant ook werkelijk het nummer gecontroleerd heeft, is een vraag die nog vele privacyjuristen zal gaan bezig houden. Maar geen zorgen, alles zal geregeld gaan worden in dé AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) van de minister van Veiligheid en Justitie.[1] De precieze uitwerking zal nog moeten plaats vinden, maar is pas zinvol -volgens de minister- als er duidelijkheid is over de aanvaarding van het wetsvoorstel. Maar ondertussen weet of begrijpt niemand hoe het een en ander nu echt geregeld kan of gaat worden. Read more…

WOMEN Inc. 23 mei: een debat ten dienste van wie?

May 25th, 2011 Comments off

Het WOMEN Inc. debat op 23 mei had als thema: Regulering prostitutie: in het belang van wie? Sekswerker, illegale seksslavin of economisch immigrant? Het debat was eerder aangekondigd onder de titel Vrouwenhandel: seksslavin of economisch immigrant. Beide benaderingen karakteriseerden het debat. Wat opviel was dat een deel van de sprekers zich richtte tegen het wet(svoorstel) Regulering prostitutie en bestrijdig misstanden seksbranche (prostitutiewet), in het bijzonder de daarin aangekondigde registratieplicht. Sommige sprekers richtten zich tegen de slechte sociale en werkomstandigheden van vrijwillig werkende sekswerkers. Maria Genova sprak over vrouwenhandel.

Al met al zou bijna het idee kunnen ontstaan alsof er onenigheid bestaat, en de ene partij geen oog heeft voor de ellende van mensenhandel, of de andere partij geen oog heeft voor de positie van de (niet gedwongen) prostituee. Het onderwerp van de avond: Regulering prostitutie: in het belang van wie? kwam daarmee niet uit de verf. Het ging aan de ene kant over sekswerk; een beroep dat in al zijn facetten als volwaardig beschouwd dient te worden. Aan de andere kant ging het over mensenhandel, gedwongen uitbuiting in de prostitutie, waarbij het gaat om de rechtenschendende omstandigheden waaronder uitbuiting in de prostitutie plaatsvindt. Mildred Roethof miste helaas de kennis en achtergrondinformatie om dit tot een geheel te laten debateren.

Stuk voor stuk waren het ijzersterke verhalen van sterke vrouwen, die allemaal eilandjes bleven. De enige rode draad door het debat was de bij bijna alle in de zaal aanwezige partijen bestaande weerstand tegen de registratieplicht voor prostituees. Voorstander van registratie toonde zich alleen wethouder Lodewijk Asscher en de in het publiek aanwezige Officier van Justitie Monique Mos, gespecialiseerd in mensenhandel. Read more…

Prostitutieregister en peeslijn: middelen in de strijd tegen mensenhandel?

May 23rd, 2011 Comments off

Morgen 24 mei 2011 behandelt de Eerste Kamer het Wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche, kortweg de prostitutiewet. De wet voert een landelijk vergunningstelsel voor prostitutieverlenende bedrijven. Gemeenten krijgen de mogelijkheden om personen die eenmaal veroordeeld zijn bijvoorbeeld voor mensenhandel geen nieuwe vergunning te verstrekken en dat is mooi. Voor het overige is het wetsvoorstel op z’n minst controversieel te noemen. De verplichte registratiepas voor prostituees, oftewel de peespas is geschrapt maar prostituees moeten zich wel verplicht laten registreren. Doen zij dit niet dan zijn zij officieel strafbaar. Dat met het doel om zicht te krijgen op de prostitutiebranche, niet om misstanden te bestrijden zo luiden de woorden van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Een prostituee moet eens in de drie jaar op gesprek met een gemeenteambtenaar. Ze krijgt dan uitleg over het vak, de gevaren en haar rechten. Dat lijkt mooi maar de vraag is natuurlijk of vrouwen die toch al niet hun mond durven open te doen dat door de voorlichting van een gemeenteambtenaar wel zullen doen en of daar nu geen betere en veel efficiëntere manieren voor te vinden zijn. Verwacht wordt dat de mensenhandelaars als eerste in de rij zullen staan om hun prostituees te laten registreren. De maatregel kost geld, dat zal duidelijk zijn. Geld dat maar een keer kan worden uitgegeven terwijl de noodkreet om het tekort aan opvangplaatsen voor slachtoffers luider is dan ooit en de subsidiekraan voor opvangprojecten allesbehalve wijd open staat.

De klant die een prostituee bezoekt die de leeftijd van 21 nog niet heeft bereikt en die niet staat ingeschreven in het prostitutieregister wordt strafbaar. Hij (dat zullen de meesten zijn), zal dan alvorens zijn lusten te bevredigen eerst een speciaal in het leven te roepen nummer, ‘de peeslijn’ moeten bellen om na te gaan of de desbetreffende prostituee ingeschreven staat in het prostitutieregister. Of dat nummer ook bij de prostituee hoort waarmee hij van plan is zaken te doen, valt niet te controleren. De echte handelsgeest ziet direct een bloeiende markt in registratienummers maar de minster belooft dat het prostitutieregister een ‘prima systeem’ wordt. Wanneer een prostituee geregistreerd staat, betekent dat sowieso niet dat hij of zij ook vrijwillig werkt en dat geen sprake is van mensenhandel. Dat controleert de registrerende gemeenteambtenaar niet en kan ook niet gecontroleerd worden. Het prostitutieregister is daarmee niets anders dan de registratie van een groep personen met een gezamelijk kenmerk: de uitoefening van het oudste beroep ter wereld, vrijwillig of onvrijwillig. Het beroep dat sinds de opheffing van het bordeelverbod in 2000 door Nederland als normaal dient te worden gezien tenminste als dat zo uitkomt voor de fiscus en nu voor Opstelten. De werkelijkheid is natuurlijk dat het vak allebehalve normaal is en omgeven door stigmas, taboes en veelal leidt tot discriminatie. Het is ook om die reden dat dat soort informatie alleen maar verwerkt en opgeslagen mag worden als daar een zwaarwegend maatschappelijk belang mee gediend wordt. De bestrijding van mensenhandel zou zo’n belang kunnen zijn, ware het niet dat dit wetsvoorstel weliswaar die oh zo schone titel draagt maar met deze maatregel slechts “het in kaart brengen van de prostitutiesector” wordt beoogd. Dat zijn de woorden van onze minister zelf en dat maakt het middel van registratie erger dan de kwaal. Registratiegegevens van een beroep als prostituee kunnen een persoon nog jaren achtervolgen, zeker wanneer het register toch niet zo goed beveiligd blijkt als dat de overheid ons wel wil laten geloven.

Met het wetsvoorstel wordt ook de leeftijd voor legale prostitutie verhoogd van 18 naar 21. Wat ik daarvan vind? Geen idee eerlijk gezegd, niemand weet het of kan het weten en daarmee is de maatregel een politieke beslissing. Het zij zo. Wat dan wel hogelijk verbaast is dat de leeftijdverhoging naar 21 jaar alleen gaat gelden voor ‘lijfelijke’ seksuele diensten. Voor seksuele handelingen op afstand zoals porno of webcamseks, blijft de leeftijd van 18 jaar gelden. En daar blijft natuurlijk een hoop geld te verdienen als je alleen al de dames op de commerciele zenders in de kleine uurtjes hun lijf en leden ziet aanprijzen. We hebben straks een een leeftijdsverschil tussen prostitutie en seks op afstand: kan er in ieder geval geld verdiend blijven worden aan de dames tussen de 18 en 21, althans als ook de Eerste Kamer deze wet aanneemt.

Er is ook nog een motie aangenomen die de sociale positie van de prostituee moet versterken, klinkt ook mooi natuurlijk. Hoe die motie voor de rechter moet worden afgedwongen is natuurlijk onduidelijk. Voor de prostituee die zich niet wil laten registreren omdat hij of zij de maatregel als een te vergaande inbreuk op de privacy ervaart en daarvoor beboet wordt, rest de weg naar de rechter die over de vraag of het doel de middelen heiligt (proportionaliteitstoets) het laatste woord zal hebben. Tot morgen is het woord nog aan de Eerste Kamer.

Soa Aids Nederland heeft in een brief aan de Eerste Kamer (PDF) haar bezwaren tegen de wet kenbaar gemaakt. HumanTraffickingInfo onderschrijft deze bezwaren en verzoekt de Eerste Kamer dringend deze wet niet aan te nemen.

Lees meer in DOSSIER prostitutiewet

 

Peeslijn inzet tegen misstanden seksbranche

March 16th, 2011 Comments off

De peespas is geschrapt maar een klant die een prostituee bezoekt die de leeftijd van 21 nog niet heeft bereikt en niet staat ingeschreven in het prostitutieregister blijft strafbaar. Hij (dat zullen de meesten zijn) zal dan alvorens zijn lusten te kunnen bevredigen eerst een speciaal in het leven te roepen nummer moeten bellen om na te gaan of de desbetreffende prostituee ingeschreven staat in het prostitutieregister. Of dat nummer ook bij de prostituee hoort waarmee hij van plan is zaken te doen, valt niet te controleren. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft de Tweede Kamer een Algemene Maatregel van Bestuur beloofd waar een en ander zal worden geregeld. Zo is gisteren besloten tijdens de laatste plenaire vergadering van de Tweede Kamer over het Wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche. Wanneer een prostituee geregistreerd staat, betekent dat nog niet dat hij of zij ook vrijwillig werkt en er geen sprake is van mensenhandel. De leeftijdverhoging naar 21 jaar gaat alleen gelden voor ‘lijfelijke’ seks. Voor seksuele handelingen op afstand zoals porno of webcamseks, blijft de leeftijd van 18 jaar gelden. Desalniettemin hoop de minister met deze maatregel een bijdrage te leveren in de strijd tegen mensenhandel, uitbuiting onder dwang in de seksbranche.

Read more…

Bestrijding misstanden of regulering?

March 15th, 2011 Comments off

Nog voor de behandeling vandaag (15 maart: 17:00 ) in de Tweede Kamer van het Wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche, een reactie op de brief van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie naar aanleiding van vragen over de registratie in het verplichte prostitutieregister. Met betrekking tot de mogelijk strijd met de Wet Bescherming persoonsgegevens stelt de minister niet in te zien dat het bij registratie in het prostitutieregister gaat om de registratie van een bijzonder persoonsgegeven:

Prostitutie is zeker geen alledaags beroep, maar dat neemt niet weg dat het wel een beroep is, een betaalde werkzaamheid, waar men voor

bron: tijdschrift Lover

kan kiezen. Ik spreek nadrukkelijk niet over de misstanden en de gedwongen prostitutie. De registratie van het beroep is herleidbaar tot de persoon, dus het is een persoonsgegeven, maar dit beroepsgegeven is te onderscheiden van het persoonlijke seksuele leven van de prostituee. Dát is wel een bijzonder persoonsgegeven. Uiteraard dient de registratie van dit beroep, juist omdat het niet een gewoon beroep is, uiterst zorgvuldig te gebeuren. Indien het toch om een bijzonder persoonsgegeven zou gaan is daarmee registratie overigens niet onmogelijk. In dat geval zouden er zwaardere criteria gelden om te toetsen of deze registratie verantwoord is. Dat hangt dan samen met de noodzaak van de registratie, en met de waarborgen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ik meen dat deze registratie ook die toets kan doorstaan, omdat de registratie noodzakelijk is om de leeftijdsgrens van 21 jaar gestalte te geven, noodzakelijk is voor het intakegesprek en voor de door vrijwel iedereen ondersteunde wens om zicht te krijgen op de prostitutie in ons land. Qua toezicht wordt de registratie alleen gebruikt om te controleren of iemand geregistreerd is. En door de beperkte wijze waarop deze registratie wordt ingevuld, en de beperkte wijze waarop gegevens uit het register worden verstrekt, zijn er voldoende waarborgen voor de prostituee. Toezicht is noodzakelijk voor een goede vervulling van de publieke taak. Van iedereen die werkzaam is als prostituee, willen we graag kunnen controleren of zij dat geregistreerd doen. Toezichthouders en de politie kunnen via dat register controleren of de persoon is kwestie is geregistreerd. Meer niet. Er is geen sprake van een vrije toegang tot het bestand, ook niet voor toezichthouders en politie. Mijn conclusie is dat de registratie zoals deze in het wetsvoorstel is opgenomen, juridisch mogelijk is. Het uiteindelijke oordeel is aan de rechter, indien hieromtrent een zaak aanhangig wordt gemaakt. Ik heb alle vertrouwen in de uitkomst van een eventueel proces.” (vet toegevoegd CS)

De minister realiseert zich dat de opgeslagen gegevens voor de betrokkenen gevoelige gegevens zijn maar blijft eenvoudig bij het standpunt dat het, omdat het om ‘werkgegevens gaat, het niet om gevoelige gegevens zou gaan. Het gaat aldus de minster om: “een betaalde werkzaamheid, waar men voor kan kiezen.” Hij spreekt nadrukkelijk niet over de misstanden en de gedwongen prostitutie. Maar is dat nou niet juist de groep waar het iedereen om gaat wanneer gesproken wordt over de doelstellingen en maatregelen van deze wet? Het gaat de minster toch juist om die groep die niet vrijwillig voor de prostitutie kiezen?  Ook de minster erkent dat registratie voor hen gevoeliger ligt. Maar waarom dan toch volhouden dat het hier niet om zogenaamde gevoelige gegevens gaat?

Dat het verbod van registratie van gevoelige persoonsgegevens niet beperkt is tot alleen privé-situaties is meerdere malen door het Europese Hof voor Rechten van de Mens bepaald en uitgebreider behandeld in Wet regulering prostitutie in strijd met privacywetgeving. Ook logischerwijs kan de argumentatie van de minister niet gevolgd worden: het gaat om werk dus gaat het niet om een gevoelig gegeven. Dat zou betekenen dat het bij de registratie van werk nooit zou kunnen gaan om zogenaamde gevoelige gegevens?

Ook wanneer het wel zou gaan om een zogenaamd bijzonder persoonsgegeven dan heeft de minister alle vertrouwen in een eventueel proces omdat ook in dat geval registratie toegestaan kan worden, volgens de minister. De minister stelt –terecht- dat in dat geval weer zwaardere criteria zouden gelden om te toetsen of deze registratie noodzakelijk is in het kader van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De minister meent dat deze registratie ook die toets kan doorstaan, omdat de registratie noodzakelijk is om de leeftijdsgrens van 21 jaar gestalte te geven. Dat is noodzakelijk voor het intakegesprek en voor de door vrijwel iedereen ondersteunde wens om zicht te krijgen op de prostitutie in ons land. Hier verwart de minister een noodzakelijkheidtoets met een bij de registratie van bijzondere gegevens benodigde proportionaliteitstoets. En dat de leeftijd van 21 nodig is voor een intake valt nergens uit af te leiden.

En wanneer het dan toch gaat om, met de woorden van de minister: “een betaalde werkzaamheid, waar men voor kan kiezen”. Waarom dan in hemelsnaam een leeftijdsgrens die drie jaren hoger ligt dan de leeftijd waarop iedereen geacht wordt elke andere keuze in het leven geheel zelf te kunnen maken?

Ik keer mij niet tegen leeftijdverhoging als zodanig maar wel zoals deze nu wordt ingezet. Dat de minister de doelstellingen van de wet naar believen aanpast kan en mag. Dat de minister adviezen van adviesorganen zoals de Raad van State naast zich neerlegt, is ook geoorloofd. Dat dat niet bijdraagt aan een heldere, en derhalve later toetsbare doelstelling, moge duidelijk zijn. De wet dient één doel en dat is regulering. Dat op zich is geen zwaarwegend algemeen belang dat proportioneel is in verhouding tot de inbreuk op de privacy door de registratie van gevoelige gegevens van hen die niet vrijwillig voor het vak kiezen. De bestrijding van misstanden in de seksbranche is dat wel maar dat doel bevindt zich in deze wet op de achtergrond.

Verslag plenaire behandeling Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (1e termijn)

February 8th, 2011 Comments off

1 februari is het Wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche behandeld in de Tweede Kamer. Donderdag 10 februari zal de minister van Justitie en Veiligheid reageren op de vele vragen die leven rondom het voorstel. In totaal werden 16 amendementen ingediend en twee nota’s van wijziging.

Uit de gehele behandeling komen veel vragen naar voren, waaronder de vraag of dit wetsvoorstel wel klaar is voor plenaire behandeling. Duidelijk is dat elke fractie in de Tweede Kamer wil dat misstanden in de seksbranche worden aangepakt. Er is evenwel een groot onderling verschil tussen de partijen in de mogelijke aanpak. De verschillen betreffen met name de verplichte registratie van prostituees in het landelijk prostitutieregister en de leeftijdsverhoging waarbij prostitutie legaal is van 18 naar 21 jaar.

Landelijk vergunningstelsel seksbedijven

Partijen zijn het grotendeels eens dat seksbedrijven aan een landelijk uniform geldend vergunningstelsel moeten worden onderworpen. Bij een dergelijk vergunningstelsel zal voorkomen moeten worden dat een eenmaal ingetrokken vergunning niet andermaal door een ander persoon in hetzelfde pand of in een andere gemeente kan worden voortgezet.

Leeftijdsverhoging legale prostitutie naar 21 jaar

De verhoging van de leeftijdsgrens stuit zowel bij de SP- als bij de PvdA-fractie op bezwaren. Deze bezwaren lijken over het algemeen niet principieel van aard maar zien met name op de te verwachten en niet onderzochte neveneffecten. Grote angst is dat de groep vrouwen tussen de 18 en 21 jaar die met deze wet niet meer legaal de prostitutie kan bedrijven, alsnog in de illegale prostitutie komt en derhalve juist uit zicht verdwijnt. voorstanders van leeftijdverhoging menen dat vrouwen na hun 21ste levensjaar weerbaarder zullen zijn. Agema (PVV) initiatiefneemster van leeftijdsverhoging is van mening dat op deze wijze de groep tussen 18 en 21 jaar, uit handen van hun loverboys(mensenhandelaren) gehaald kunnen worden. Het zou voor loverboys minder aantrekkelijk worden een meisje tot haar 21 te moeten voor bereiden op het werk in de prostitutie (de zg grooming periode)

Lastig blijft wel dat deze groep meerderjarig is en door zich te onttrekken aan de registratieplicht slechts een overtreding begaat. Hoe denkt men deze vrouwen daadwerkelijk van de straat te houden? En wordt daarmee het accent van deze wet dan niet al te veel verschoven naar handhaving en strafbaarstelling van niet geregistreerde prostituees? Het ontbreekt in dit wetsvoorstel vooralsnog aan concrete voorstellen om (mogelijke) slachtoffers die op deze manier uit handen van hun loverboys/mensenhandelaren kunnen worden ‘gered’ op te vangen.

Registratie in prostutieregister (de peespas)

De verplichte registratie in het prostitutieregister (inmiddels ook wel peespas genoemd) roept de meeste vragen op. Duidelijk is dat het voorstel zoals dat 1 februari aan de Tweede Kamer is voorgelegd niet op een meerderheid zal kunnen rekenen. De grote bezwaren tegen registratie betreft ten eerste de vraag of registratie überhaupt bijdraagt aan de bestrijding van misstanden. Ten tweede speelt de vraag of de registratie niet ziet op de registratie van een zogenaamd bijzonder persoonsgegeven, wat in beginsel verboden is. De VVD fractie is misschien ten aanzien van deze bezwaren wel het duidelijkst. De fractie heeft vooral vragen met betrekking tot beveiliging en toegang tot het prostitutieregister.

De VVD-fractie is voorlopig van oordeel dat de onderbouwing van het onderdeel over de registratieplicht in het wetsvoorstel te mager is. Er is te weinig koppeling met een overtuigende aanpak van de illegale prostitutie en de gesignaleerde misstanden. Alle aandacht lijkt uit te gaan naar de regulering van het vergunde deel, in plaats van naar de aanpak van de wantoestanden. De minister zal veel zorgen moeten wegnemen, wil hij op de instemming van de VVD-fractie op dit onderdeel kunnen rekenen.

In het kader van het registratieregister bevreemdt het dat het CDA, als grootste voorstander van het wetsvoorstel in de huidige vorm, er schijnbaar van uit lijkt te gaan dat (een vermoeden van) dwang geregistreerd wordt. Ten eerste ziet geen bepaling in dit wetsvoorstel op de registratie van een vermoeden van dwang. Ten tweede is het verboden om gegevens met betrekking tot een vermoeden van dwang te registreren nu de bestrijding van mensenhandel niet voortvloeit uit het doel van de wet. Het College Bescherming persoonsgegevens heeft zich hierover duidelijk uitgesproken. En tot slot zijn geen bepalingen in dit wetsvoorstel opgenomen die zorgen voor voldoende opgeleid en getraind registratiepersoneel. Zelfs al zou het mogen om een dergelijk vermoeden te registreren dan zal de zin en onzin van een dergelijke maatregel afhangen van de kwaliteit van ambtenaren, waarbij vooropgesteld moet worden dat het extreem moeilijk zal zijn om signalen van misstanden op te vangen en te duiden.

Meer “ogen en oren” nodig

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel meldt dat “meer ogen en oren” nodig zijn om misstanden op te sporen en te vervolgen. De bestrijding van mensenhandel staat of valt met het signaleren en adequaat opvolgen van signalen van slachtofferschap. Wanneer geen geld en ruimte bij politie, Justitie, de rechterlijke macht en voor de opvang van slachtoffers, wordt vrijgemaakt, blijft dit wetsvoorstel een “papieren tijger” in de strijd tegen misstanden in de seksbranche.

Donderdag 10 februari (vanaf 16:30) is het woord aan de minister van Veiligheid en Justitie[1] om antwoord te geven op de vele vragen in een tweede termijn van de plenaire behandeling.

Lees hier het gehele verslag van de plenaire behandeling

Kijk hier live naar de behandeling in de tweede kamer  donderdag 1 februari 2011.

Kijk hier naar de eerste termijn van de plenaire behandeling op 1 februari 2011

lees ook en verder


[1] Voorheen minister van Justitie.

Wetsvoorstel regulering prostitutie in strijd met privacyregels

January 26th, 2011 Comments off

Begin februari 2011 werd het Wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche behandeld in de Tweede Kamer.[1] 24 mei 2011 staat het gewijzigde voorstel op de agenda van De Eerste Kamer. Doel van de wet is primair het reguleren van de prostitutiebranche, onder meer door het registreren van prostituees. Secundair doel is het bestrijden van misstanden en mensenhandel met behulp van deze registratie. Grote zorg van bijna alle belangenorganisaties is dat de verplichte registratie zal maken dat juist illegale prostituees nog verder aan het zicht worden onttrokken en deze groep alleen maar groter wordt.

Een belangrijke juridische vraag bij dit wetsvoorstel is of de registratie van prostituees in het prostitutieregister niet in strijd is met het verbod van de verwerking van bijzondere persoonsgegevens.

Eerder oordeelden verschillende organisaties weinig positief over het wetsvoorstel.[2] Ook de Raad van State oordeelde bijzonder kritisch: “De Raad concludeert dat een papieren tijger wordt opgetuigd die uiteindelijk te weinig zal doen aan de misstanden.”[3] Inmiddels zijn er enkele aanpassingen gemaakt maar is weinig gedaan met de grote hoeveelheid vragen en het negatieve advies van de Raad van State: Ziet de wet niet alleen op de regulering van prostitutie zonder dat daadwerkelijk een bijdrage aan de bestrijding van misstanden wordt geleverd? Waarom stelt de wet geen eisen aan de kwalificatie en training van de ambtenaren die belast zijn met registratie? Wanneer de wet vooral regulering als doel heeft, tast registratie dan niet onevenredig de privacy aan van prostituees? Valt registratie in het prostitutieregister niet aan te merken als gegevens betreffende het ‘seksuele leven’, waardoor registratie zonder zwaarwegend maatschappelijke belang in beginsel verboden is? Een verbod waarvoor op grond van deze wet in de huidige vormt ernstig te betwijfelen valt of ontheffing kan worden verleend? Er is al veel gezegd, toch zijn nog enkele zwaarwegende opmerkingen op zijn plaats. Read more…