Archive

Posts Tagged ‘wetsvoorstel regulering prostitutie’

Tweede Kamer neemt Prostitutiewet aan

March 31st, 2011 Comments off

Gisteren, 29 maart 2011 heeft de Tweede Kamer de nieuwe prostitutiewet aangenomen. De SP, de PvdD, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV stemden voor.

Tegenstanders van de wet zijn teleurgesteld en verwachten dat de wet in het geheel niet het beoogde effect zal hebben: het tegengaan van misstanden in de seksbranche. Zowel politie als betrokkenen in het veld verwelkomen onverdeeld de vergunningplicht voor seksbedrijven waaronder escortservices. Tevens wordt met de wet de leeftijd voor prostituees verhoogd van (nu) 18 jaar naar 21 jaar. Met deze leeftijdverhoging wordt verwacht dat meisjes langer uit handen van loverboys / mensenhandelaars gehouden kunnen worden. Tegenstanders van leeftijdverhoging zijn juist bang dat de, door leeftijdverhoging langere zogenaamde groomingperiode, meisjes nog langer in het illegale circuit en juist uit het zicht van politie en justitie worden gehouden. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer waar het moet worden aangenomen voordat het daadwerkelijk wet wordt.

Lees ook DOSSIERS /  Prostitutiewet

Peeslijn inzet tegen misstanden seksbranche

March 16th, 2011 Comments off

De peespas is geschrapt maar een klant die een prostituee bezoekt die de leeftijd van 21 nog niet heeft bereikt en niet staat ingeschreven in het prostitutieregister blijft strafbaar. Hij (dat zullen de meesten zijn) zal dan alvorens zijn lusten te kunnen bevredigen eerst een speciaal in het leven te roepen nummer moeten bellen om na te gaan of de desbetreffende prostituee ingeschreven staat in het prostitutieregister. Of dat nummer ook bij de prostituee hoort waarmee hij van plan is zaken te doen, valt niet te controleren. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft de Tweede Kamer een Algemene Maatregel van Bestuur beloofd waar een en ander zal worden geregeld. Zo is gisteren besloten tijdens de laatste plenaire vergadering van de Tweede Kamer over het Wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche. Wanneer een prostituee geregistreerd staat, betekent dat nog niet dat hij of zij ook vrijwillig werkt en er geen sprake is van mensenhandel. De leeftijdverhoging naar 21 jaar gaat alleen gelden voor ‘lijfelijke’ seks. Voor seksuele handelingen op afstand zoals porno of webcamseks, blijft de leeftijd van 18 jaar gelden. Desalniettemin hoop de minister met deze maatregel een bijdrage te leveren in de strijd tegen mensenhandel, uitbuiting onder dwang in de seksbranche.

Read more…

Bestrijding misstanden of regulering?

March 15th, 2011 Comments off

Nog voor de behandeling vandaag (15 maart: 17:00 ) in de Tweede Kamer van het Wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche, een reactie op de brief van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie naar aanleiding van vragen over de registratie in het verplichte prostitutieregister. Met betrekking tot de mogelijk strijd met de Wet Bescherming persoonsgegevens stelt de minister niet in te zien dat het bij registratie in het prostitutieregister gaat om de registratie van een bijzonder persoonsgegeven:

Prostitutie is zeker geen alledaags beroep, maar dat neemt niet weg dat het wel een beroep is, een betaalde werkzaamheid, waar men voor

bron: tijdschrift Lover

kan kiezen. Ik spreek nadrukkelijk niet over de misstanden en de gedwongen prostitutie. De registratie van het beroep is herleidbaar tot de persoon, dus het is een persoonsgegeven, maar dit beroepsgegeven is te onderscheiden van het persoonlijke seksuele leven van de prostituee. Dát is wel een bijzonder persoonsgegeven. Uiteraard dient de registratie van dit beroep, juist omdat het niet een gewoon beroep is, uiterst zorgvuldig te gebeuren. Indien het toch om een bijzonder persoonsgegeven zou gaan is daarmee registratie overigens niet onmogelijk. In dat geval zouden er zwaardere criteria gelden om te toetsen of deze registratie verantwoord is. Dat hangt dan samen met de noodzaak van de registratie, en met de waarborgen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ik meen dat deze registratie ook die toets kan doorstaan, omdat de registratie noodzakelijk is om de leeftijdsgrens van 21 jaar gestalte te geven, noodzakelijk is voor het intakegesprek en voor de door vrijwel iedereen ondersteunde wens om zicht te krijgen op de prostitutie in ons land. Qua toezicht wordt de registratie alleen gebruikt om te controleren of iemand geregistreerd is. En door de beperkte wijze waarop deze registratie wordt ingevuld, en de beperkte wijze waarop gegevens uit het register worden verstrekt, zijn er voldoende waarborgen voor de prostituee. Toezicht is noodzakelijk voor een goede vervulling van de publieke taak. Van iedereen die werkzaam is als prostituee, willen we graag kunnen controleren of zij dat geregistreerd doen. Toezichthouders en de politie kunnen via dat register controleren of de persoon is kwestie is geregistreerd. Meer niet. Er is geen sprake van een vrije toegang tot het bestand, ook niet voor toezichthouders en politie. Mijn conclusie is dat de registratie zoals deze in het wetsvoorstel is opgenomen, juridisch mogelijk is. Het uiteindelijke oordeel is aan de rechter, indien hieromtrent een zaak aanhangig wordt gemaakt. Ik heb alle vertrouwen in de uitkomst van een eventueel proces.” (vet toegevoegd CS)

De minister realiseert zich dat de opgeslagen gegevens voor de betrokkenen gevoelige gegevens zijn maar blijft eenvoudig bij het standpunt dat het, omdat het om ‘werkgegevens gaat, het niet om gevoelige gegevens zou gaan. Het gaat aldus de minster om: “een betaalde werkzaamheid, waar men voor kan kiezen.” Hij spreekt nadrukkelijk niet over de misstanden en de gedwongen prostitutie. Maar is dat nou niet juist de groep waar het iedereen om gaat wanneer gesproken wordt over de doelstellingen en maatregelen van deze wet? Het gaat de minster toch juist om die groep die niet vrijwillig voor de prostitutie kiezen?  Ook de minster erkent dat registratie voor hen gevoeliger ligt. Maar waarom dan toch volhouden dat het hier niet om zogenaamde gevoelige gegevens gaat?

Dat het verbod van registratie van gevoelige persoonsgegevens niet beperkt is tot alleen privé-situaties is meerdere malen door het Europese Hof voor Rechten van de Mens bepaald en uitgebreider behandeld in Wet regulering prostitutie in strijd met privacywetgeving. Ook logischerwijs kan de argumentatie van de minister niet gevolgd worden: het gaat om werk dus gaat het niet om een gevoelig gegeven. Dat zou betekenen dat het bij de registratie van werk nooit zou kunnen gaan om zogenaamde gevoelige gegevens?

Ook wanneer het wel zou gaan om een zogenaamd bijzonder persoonsgegeven dan heeft de minister alle vertrouwen in een eventueel proces omdat ook in dat geval registratie toegestaan kan worden, volgens de minister. De minister stelt –terecht- dat in dat geval weer zwaardere criteria zouden gelden om te toetsen of deze registratie noodzakelijk is in het kader van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De minister meent dat deze registratie ook die toets kan doorstaan, omdat de registratie noodzakelijk is om de leeftijdsgrens van 21 jaar gestalte te geven. Dat is noodzakelijk voor het intakegesprek en voor de door vrijwel iedereen ondersteunde wens om zicht te krijgen op de prostitutie in ons land. Hier verwart de minister een noodzakelijkheidtoets met een bij de registratie van bijzondere gegevens benodigde proportionaliteitstoets. En dat de leeftijd van 21 nodig is voor een intake valt nergens uit af te leiden.

En wanneer het dan toch gaat om, met de woorden van de minister: “een betaalde werkzaamheid, waar men voor kan kiezen”. Waarom dan in hemelsnaam een leeftijdsgrens die drie jaren hoger ligt dan de leeftijd waarop iedereen geacht wordt elke andere keuze in het leven geheel zelf te kunnen maken?

Ik keer mij niet tegen leeftijdverhoging als zodanig maar wel zoals deze nu wordt ingezet. Dat de minister de doelstellingen van de wet naar believen aanpast kan en mag. Dat de minister adviezen van adviesorganen zoals de Raad van State naast zich neerlegt, is ook geoorloofd. Dat dat niet bijdraagt aan een heldere, en derhalve later toetsbare doelstelling, moge duidelijk zijn. De wet dient één doel en dat is regulering. Dat op zich is geen zwaarwegend algemeen belang dat proportioneel is in verhouding tot de inbreuk op de privacy door de registratie van gevoelige gegevens van hen die niet vrijwillig voor het vak kiezen. De bestrijding van misstanden in de seksbranche is dat wel maar dat doel bevindt zich in deze wet op de achtergrond.

Maak bestrijding misstanden hoofddoel prostitutiewet

March 13th, 2011 Comments off

prostitutieraam

In een brief van 3 maart 2011 aan de Tweede Kamer uit burgemeester Bruinooge van Alkmaar zijn zorgen over het Wetsvoorstel regulering seksbranche en bestrijding misstanden prostitutie (hierna: wetsvoorstel). In het wetsvoorstel dat aankomende week wordt behandeld door de Tweede Kamer worden seksbedrijven en prostituees vergunningplichtig. Deze vergunningplicht geldt niet voor thuiswerkende prostituees. Op basis van ervaring in de gemeente Alkmaar is Bruinooge bevreesd dat door deze wet veel prostitutie zich zal verplaatsen naar woonwijken. De gevolgen hiervan zijn mogelijke overlast voor de omgeving en het verder uit het zicht raken van illegale prostitutie. In het wetsvoorstel is de registratie- of inmiddels ook, registratiepas voor prostituees geschrapt. Bruinooge verzoekt de minister (regering) deze weer opnieuw in het wetsvoorstel op te nemen.

Bruinooge is behalve burgemeester van Alkmaar ook lid van de landelijke Taskforce Mensenhandel. De gemeente Alkmaar heeft goede ervaringen met zowel het herkennen als opvolgen van signalen van mensenhandel door daartoe getrainde ambtenaren vergunnningstelsel. Wanneer de vergunningplicht in Alkmaar vruchten afwerpt in de strijd tegen mensenhandel, is het de moeite waard om het effect van verschillende maatregelen in hun onderlinge verhouding te onderzoeken. De succesvolle aanpak van Bruinooge is mede gebaseerd op een zogenaamde ketenaanpak: alle partijen in een keten zijn alert op signalen en spelen deze signalen aan partijen in de keten door. Ook in Amsterdam en Rotterdam is deze aanpak succesvol gebleken. Deze aanpak staat onder druk vanwege bezuinigingen.

Zonder nader onderzoek is het misschien voorbarig om de ‘peespas’, zoals het registratiebewijs inmiddels heet, weer terug te brengen in het wetsvoorstel. Belangrijkste argument daarvoor, is dat de wet als zodanig geen garantie biedt dat in navolging van Alkmaar de nu gestelde maatregelen tot het effectief herkennen, opvolgen en bestrijden van misstanden zullen leiden. Het bestrijden van misstanden is in het huidig wetsvoorstel een bijkomend en vooralsnog verondersteld gevolg van regulering en geen hoofddoel van de wet. Hoofddoel van het huidige wetsvoorstel is regulering. Omdat in het wetsvoorstel waarborgen ontbreken voor het herkennen en opvolgen van signalen, kan een parallel met de aanpak van Bruinooge niet gemaakt worden.

In reactie op het debat van 1 februari stelt Opstelten op vragen hoe er over de registratieplicht wordt gedacht door verschillend eorganisaties:  Er is dus ook aandacht voor de sociale positie van de prostitué. Dat is absoluut het geval en dat benadruk ik nogmaals. Daarom heb ik het ook over een intake. Dit is niet alleen maar een administratieve handeling. Professionals die hiervan verstand hebben, zitten erbij en doen het werk. Er is ook een mijnheer die de aantekeningen over de persoonsgegevens maakt en waarborgen creëert voor de privacybescherming. Hij zorgt ervoor dat er gewoon van uit mag worden gegaan dat de naam en de andere persoonsgegevens nergens bekend worden.

“ professionals die het werk doen, hiervan verstand hebben en een mijnheer die aantekeningen maakt.” Maar wat als er geen professional is of geen geld voor een professional en geen mijnheer die aantekeningen maakt? Dan resteert de registratieplicht, een ‘papieren geldverslindende tijger’ die niets of hoegenaamd niets bijdraagt aan de bestrijding van misstanden in de seksbranche. De minister gaat de kamer informeren waaruit de privacywaarborgen zullen bestaan, nadat de wet is aangenomen en voor invoering van de wet. Opstelten zegt daarbij toe dat er geen fouten gemaakt zullen worden. (zie verslag plenaire behandeling)

Een dergelijke toezegging is niet voldoende wanneer het gaat om de registratie van gegevens omtrent het seksuele leven van een persoon, oftewel bijzondere persoonsgegevens. Artikel 16 in samenhang met artikel 23, lid 1 onder e, Wet bescherming persoonsgegevens (WbP) stelt met betrekking tot de registratie van bijzondere persoonsgegevens dat : …passende waarborgen worden geboden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dit bij wet wordt bepaald dan wel het College ontheffing heeft verleend. Toezeggingen zoals nu door de minister gedaan vallen daar niet onder.

Maar waarom niet een stuk eenvoudiger: Zorg dat de bestrijding van misstanden ook werkelijk hoofddoel wordt van de wet. Zorg in de wet zelf voor voldoende waarborgen voor, enerzijds het signaleren en opvolgen van signalen die wijzen op misstanden en anderzijds maatregelen waarmee de privacy van de geregistreerde prostituees met voldoende waarborgen wordt omkleed. Pas dan staat deze wet als maatregel in verhouding met het beoogde doel. De inbreuk op de privacy van prostituees wordt gerechtvaardigd door een zwaarwegende maatschappelijke belang. Dat zwaarwegende maatschappelijk belang daar is ook iedereen het over eens: de bestrijding van misstanden in de seksbranche.

Lees hier de gehele brief van Bruinooge aan de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel wordt dinsdag 15 maart plenaire behandeld in de Tweede Kamer

Lees ook Wetsvoorstel regulering prostitutie in strijd met privacywetgeving

2/3 escortbureau’s biedt onveilige seks aan

March 13th, 2011 Comments off

Alberto Stegeman

In een verborgen cameraonderzoek, van 13 maart 2011, SBS 6,  legt journalist Alberto Stegeman ernstige misstanden in de (illegale) escortbranche bloot. Veel escortbureaus zetten aankomende werknemers aan tot onveilige seks. In de illegale prostitutie is het schrikbarend gesteld met de gezondheidsrisico’s. Maar liefst twee van de drie escortbureaus in Nederland biedt onveilige seks aan als de klant daar om vraagt. Dat is het resultaat van een landelijk onderzoek van ‘Undercover in Nederland’ naar escortbureaus. 66% Van de onderzochte de escortbureaus biedt orale seks zonder condoom aan, terwijl een op de zeven bedrijven zegt dat onveilige geslachtsgemeenschap ook tot de mogelijkheden behoort. Read more…

Peespas geschrapt, verplichte registratie blijft

February 10th, 2011 Comments off

Minister van Veiligheid en Justitie, Opstelten heeft vandaag ( 10 feb 2011) geantwoord in een eerste termijn op Kamervragen bij het Wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden in de seksbranche.

Minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten tijdens het 'prostitutiedebat'

De minister schrapt het voorstel om een verplichte werkpas (ook wel peespas) in te voeren. Overeind blijft de verplichte registratie van prostituees in het prostitutieregister. Waarmee de vraag blijft of een dergelijke registratie niet in strijd is met de Wet bescherming persoonsgegevens. Een inhoudelijke reactie van het College Bescherming Persoonsgegevens in deze blijft gewenst.

De minister deed tijdens het debat wel toezeggingen over extra veiligheidsmaatregelen met betrekking tot toegang tot het prostitutieregister. Ook zal het register niet op naam maar op burgerservicenummer te raadplegen zijn. Wanneer een prostituee stopt met werken in de seksbranche zullen de gegevens direct worden gewist, zo verzekerde de minister.

Opvallend is dat de minister op de vragen met betrekking tot de wijze waarop voorlichting plaats dient te vinden, niet inging en vooralsnog geen toezeggingen heeft gedaan. De minister ging in dit kader slechts summier in op het bestaan van een zogenaamde ‘Digitale sociale kaart’ maar liet zich voor het overige niet uit over het onderwerp voorlichting.

De minister ging uitgebreider in op de leeftijdsverhoging naar 21 jaar. Uitgangspunt bij voorstanders, is dat de positieve effecten zoals grotere weerbaarheid en toegenomen kansen op de reguliere arbeidsmarkt zodanig veel groter geacht worden dan de mogelijke nadelen, dat dit voor leeftijdverhoging pleit.

De minister zal in een brief spoedig aan de Kamer alle nog openstaande vragen beantwoorden, waarbij alle ingediende amendementen behandeld zullen worden.

Bekijk hier het gehele debat van donderdag 11 februari 2011

Tussen dinsdag 15 en donderdag 16 maart zal opnieuw over het wetsvoorstel worden gesproken. Zie voor een actuele stand van zaken AGENDA

Vereniging Vrouw en Recht verzoekt Wetsvoorstel regulering prostitutie niet aan te nemen

January 28th, 2011 Comments off

De Vereniging Vrouw en Recht (VVR) heeft het wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden laten toetsen door advocatenkantoor Feltz. Uit dit onderzoek komt naar voren dat het wetsvoorstel zoals het nu ter tafel ligt, strijdig moet worden geacht met het verbod op de verwerking op bijzondere persoonsgegevens, zoals neergelegd in artikel 16 Wet bescherming persoonsgegevens. Vervolgens is onderzocht of de doelstelling van deze wet mogelijk een grond voor vrijstelling van dit verbod oplevert. Het antwoord dat volgt uit het onderzoek verricht op verzoek van de VVR maakt duidelijk dat zeer waarschijnlijk moet worden geacht dat het wetsvoorstel strijdig is met het verbod op de verwerking van bijzondere persoonsgegevens. De hoofddoelstelling van dit wetsvoorstel dient niet een zodanig zwaar maatschappelijk belang dat ontheffing van dit verbod gerechtvaardigd kan worden.

Inmiddels heeft VVR een brief uitgestuurd aan de Tweede Kamer waarin de vereniging verzoekt om dit wetsvoorstel in iede geval niet aan te nemen zolang het College Bescherming Persoonsgegevens geen nader advies heeft gegeven met betrekking tot de vraag of sprake is van strijd met privacywetgeving en geen passende waarborgen worden geboden ter bescherming van de privacy van prostituees. De VVR dringt er bij de Tweede Kamer op aan om andere maatregelen in te zetten in de strijd tegen misstanden in de prostitutiebranche.

Lees in dit verbandook